§ 2. - Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1080

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.
§  2.
1.
W rejestrze są gromadzone następujące ogólne informacje zawierające:
1)
wskazanie formy ochrony przyrody;
2)
nazwę formy ochrony przyrody;
3)
datę utworzenia, ustanowienia albo wyznaczenia formy ochrony przyrody;
4)
tytuł aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu albo wyznaczeniu formy ochrony przyrody wraz ze wskazaniem miejsca jego ogłoszenia;
5)
tytuły innych istniejących aktów prawnych dotyczących utworzonej, ustanowionej albo wyznaczonej formy ochrony przyrody, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia;
6)
opis tekstowy przebiegu granicy formy ochrony przyrody, a w przypadku pomnika przyrody - opis tekstowy jego położenia;
7)
opis przebiegu granicy formy ochrony przyrody w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, a w przypadku pomnika przyrody, dla którego nie można określić granicy, wskazanie współrzędnych geodezyjnych położenia pomnika przyrody, oddzielnie dla każdego obiektu tworzącego pomnik, w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), lub w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84), z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub mapie numerycznej terenów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwanej dalej "leśną mapą numeryczną";
8)
opis przebiegu granicy formy ochrony przyrody, a w przypadku pomnika przyrody - opis jego położenia, z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej;
9)
nazwę sprawującego nadzór nad formą ochrony przyrody;
10)
informację o objęciu całości formy ochrony przyrody albo jej części ochroną na podstawie prawa międzynarodowego, jeżeli została objęta, tytuł umowy międzynarodowej lub programu, na których podstawie została objęta.
2.
W rejestrze są gromadzone następujące szczegółowe informacje zawierające:
1)
dla parku narodowego:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
wskazanie powierzchni jego otuliny określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
opis przebiegu granicy jego otuliny:
w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej,
z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub leśnej mapy numerycznej,
d)
tytuły aktów prawnych o ustanowieniu planu ochrony albo zadań ochronnych, jeżeli zostały ustanowione, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia,
e)
wskazanie z planu ochrony albo z zadań ochronnych dla parku narodowego powierzchni i przebiegu granic obszarów ochrony ścisłej, czynnej oraz krajobrazowej w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej;
2)
dla rezerwatu przyrody:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
wskazanie powierzchni jego otuliny, jeżeli istnieje, określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
wskazanie rodzaju, typu i podtypu rezerwatu przyrody zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej "ustawą",
d)
określenie celów jego ochrony,
e)
opis przebiegu granicy jego otuliny, jeżeli istnieje:
w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej,
z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej,
f)
tytuły aktów prawnych o ustanowieniu planu ochrony albo zadań ochronnych, jeżeli zostały ustanowione, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia,
g)
wskazanie z planu ochrony albo z planu zadań ochronnych powierzchni i przebiegu granic obszarów ochrony ścisłej, czynnej oraz krajobrazowej, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej;
3)
dla parku krajobrazowego:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
wskazanie powierzchni jego otuliny, jeżeli istnieje, określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
określenie szczególnych celów jego ochrony,
d)
opis przebiegu granicy jego otuliny, jeżeli istnieje:
w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej,
z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej,
e)
tytuł aktu prawnego o ustanowieniu planu ochrony, jeżeli został ustanowiony, wraz ze wskazaniem miejsca jego ogłoszenia;
4)
dla obszaru chronionego krajobrazu:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
opis jego wartości przyrodniczej;
5)
dla obszarów Natura 2000:
a)
wskazanie obszaru Natura 2000 zgodnie z art. 25 ustawy,
b)
podanie kodu obszaru Natura 2000,
c)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
d)
tytuły aktów prawnych o ustanowieniu planu zadań ochronnych albo planu ochrony, dla części lub całości obszaru Natura 2000, jeżeli zostały ustanowione, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia;
6)
dla pomnika przyrody:
a)
wskazanie pomnika przyrody, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy,
b)
wskazanie jego powierzchni, o ile ją posiada, określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
dla tworów przyrody:
żywej - określenie gatunku drzewa lub krzewu z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej, wysokości i pierśnicy oraz opis wartości przyrodniczej,
nieożywionej - określenie długości, szerokości, wysokości oraz krótka charakterystyka geologiczna;
7)
dla stanowiska dokumentacyjnego:
a)
wskazanie stanowiska dokumentacyjnego wynikające z art. 41 ustawy,
b)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
wskazanie celów jego ochrony,
d)
wskazanie, czy jest naturalne czy antropogeniczne,
e)
krótka charakterystyka geologiczna;
8)
dla użytku ekologicznego:
a)
wskazanie użytku ekologicznego zgodnie z art. 42 ustawy,
b)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
wskazanie szczególnych celów jego ochrony,
d)
opis jego wartości przyrodniczej;
9)
dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
wskazanie szczególnych celów jego ochrony,
c)
opis jego wartości przyrodniczej i krajobrazowej.