[Delegacja ustawowa - typy i podtypy rezerwatów przyrody] - Art. 14. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Delegacja ustawowa - typy i podtypy rezerwatów przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  14.  [Delegacja ustawowa - typy i podtypy rezerwatów przyrody]

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody, kierując się potrzebą zapewnienia na obszarach cennych przyrodniczo, zróżnicowanych pod względem wartości przyrodniczych, ochrony rezerwatowej oraz wytypowania reprezentatywnej liczby rezerwatów przyrody ze względu na dominujący przedmiot ochrony i główny typ ekosystemu.