[Sieć obszarów Natura 2000] - Art. 25. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Sieć obszarów Natura 2000] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  25.  [Sieć obszarów Natura 2000]
1. 
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1)
obszary specjalnej ochrony ptaków;
2)
specjalne obszary ochrony siedlisk;
3)
obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
2. 
Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9.