Czy na terenie, na którym jest już ustanowiony obszar chronionego krajobrazu, może być ustanowiona kolejna forma ochrony - rezerwat przyrody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów na terenie, na którym jest już ustanowiona forma ochrony w postaci obszaru chronionego krajobrazu może być ustanowiona kolejna forma ochrony - rezerwat przyrody?

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - dalej u.o.p., przesądzają wprost, że takie powielanie się form ochrony jest możliwe w odniesieniu do obszarów Natura 2000 wobec pozostałych form. Przesądzają o tym przepisy art. 25 ust. 2 u.o.p. o treści: "Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9."

Dla pozostałych form takiego zapisu nie ma, wobec czego mam wątpliwości czy w tej sytuacji jest to możliwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX