Dobrowolski Grzegorz, Obszar Natura 2000 jako prawna forma ochrony przyrody

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/5/26-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obszar Natura 2000 jako prawna forma ochrony przyrody

1.Formy ochrony przyrody w Polsce

Ochrona przyrody, w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Poza dziko występującymi roślinami, zwierzętami i grzybami obejmuje ona między innymi organizmy podlegające ochronie gatunkowej i prowadzące wędrowny tryb życia, siedliska przyrodnicze, twory przyrody ożywionej i nieożywionej czy wreszcie krajobraz.

Tak pojmowana ochrona przyrody zmierza do realizacji wielu wskazanych w ustawie celów. Ich zamknięty katalog zawiera art. 2 ust. 2 u.o.p. Wśród tych najważniejszych można wymienić choćby utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego czy wreszcie zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony.

Realizacja powyższych celów może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX