Nowak Maciej Jacek, Rec.: A. Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/3/92-94
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013

Adam Habuda

Obszary Natura 2000 w prawie polskim

Difin, Warszawa 2013, s. 270

Zagadnienia związane z ochroną środowiska, w tym ochroną przyrody, w znaczący sposób determinują uwarunkowania związane z zarządzaniem samorządem. Dotyczy to przede wszystkim prowadzonej w gminach polityki przestrzennej oraz uwarunkowań związanych z realizacją inwestycji. Niewątpliwie jednym z najważniejszych w tym kontekście problemów jest ochrona obszarów Natura 2000. Właśnie temu tematowi została poświęcona recenzowana książka Adama Habudy.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Dotyczą one kolejno: ujęcia i zdefiniowania zagadnień wprowadzających, procedury wyznaczenia obszarów Natura 2000, zarządzania obszarami Natura 2000, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz odpowiedzialności za naruszenie reżimu prawnego obszaru Natura 2000. Z punktu widzenia funkcjonowania samorządu najbardziej istotne wydają się kwestie związane z zarządzaniem obszarami oraz procedurą oceny oddziaływania na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX