§ 5. - Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1080

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.
§  5.
1.
Dane w rejestrze są gromadzone i aktualizowane w sposób ciągły.
2.
Dane w rejestrze pochodzą z aktów prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz są uzyskiwane na podstawie tych aktów.
3.
Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych, o których mowa w § 2 i 3.
4.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu do rejestru informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz § 3.
5.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje wpisu do rejestru informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz § 3.
6.
Dyrektor parku narodowego, sejmik województwa, rada gminy dokonują, w zakresie swoich właściwości, wpisu informacji, o których mowa w § 2 i 3, przez zamieszczenie ich w formularzu dostępnym na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
7.
Dane zamieszczane przez dyrektora parku narodowego w formularzu, o którym mowa w ust. 6, są weryfikowane i zamieszczane w rejestrze przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
8.
Dane zamieszczane przez sejmik województwa oraz radę gminy w formularzu, o którym mowa w ust. 6, są weryfikowane i zamieszczane w rejestrze przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
9.
Wpisu do rejestru dokonuje się z chwilą zamieszczenia w nim danych oraz nadania niepowtarzalnego identyfikatora formy ochrony przyrody.