[Centralny rejestr form ochrony przyrody] - Art. 113. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 113. - [Centralny rejestr form ochrony przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  113.  [Centralny rejestr form ochrony przyrody]
1. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9.
1a. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres informacji gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody,
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru,
3)
sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze

- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia kompletnej i jednolitej informacji o formach ochrony przyrody w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Organ, który utworzył lub ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9, przesyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacje, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody.