§ 8. - Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1080

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.
§  8.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska gromadzą dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub jego aktualizację oraz wykreślenie z rejestru.