Art. 6. - [Katalog form ochrony przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1336 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  6.  [Katalog form ochrony przyrody]
1. 
Formami ochrony przyrody są:
1)
parki narodowe;
2)
rezerwaty przyrody;
3)
parki krajobrazowe;
4)
obszary chronionego krajobrazu;
5)
obszary Natura 2000;
6)
pomniki przyrody;
7)
stanowiska dokumentacyjne;
8)
użytki ekologiczne;
9)
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10)
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
2. 
W drodze porozumienia z sąsiednimi państwami mogą być wyznaczane przygraniczne obszary cenne pod względem przyrodniczym w celu ich wspólnej ochrony.