§ 9. - Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1080

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.