Law Journal

Prowadzenie rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków.

Dz.U.1963.19.101 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Urzędowy spis leków oraz inne wykazy surowców farmaceutycznych i leków gotowych.

Dz.U.1963.18.99 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Górnicze filary ochronne.

Dz.U.1963.18.98 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.

Dz.U.1963.17.95 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Obniżenie stawki podatku obrotowego dla przedsiębiorstw przemysłu gospodniego.

Dz.U.1963.17.94 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Świadczenia na rzecz utrzymania dróg publicznych.

Dz.U.1963.17.93 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U.1963.17.92 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U.1963.17.91 | oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1963 r. | Akt jednorazowy

Konwencja dotycząca procedury cywilnej. Haga.1954.03.01.

Dz.U.1963.17.90 | umowa międzynarodowa z dnia 1 marca 1954 r. | Akt obowiązujący

Bułgaria-Polska. Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Warszawa.1961.12.04.

Dz.U.1963.17.88 | umowa międzynarodowa z dnia 4 grudnia 1961 r. | Akt obowiązujący

Niektóre podatki i opłaty terenowe.

Dz.U.1963.16.87 t.j. | dekret z dnia 20 maja 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym.

Dz.U.1963.16.86 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1963 r. | Akt jednorazowy

Warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

Dz.U.1963.15.80 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1963 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa chorążych Sił Zbrojnych.

Dz.U.1963.15.78 | ustawa z dnia 29 marca 1963 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1963.14.76 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1963 r. | Akt jednorazowy

Służba wojskowa w systemie obrony terytorialnej.

Dz.U.1963.14.75 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1963.14.74 | ustawa z dnia 28 marca 1963 r. | Akt jednorazowy

Znaki towarowe.

Dz.U.1963.14.73 | ustawa z dnia 28 marca 1963 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1963.13.70 | oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1963.13.68 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1963 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U.1963.12.67 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1963 r. | Akt utracił moc

Postępowanie podatkowe.

Dz.U.1963.11.60 t.j. | dekret z dnia 16 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Rejestr okrętowy.

Dz.U.1963.10.57 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1963 r. | Akt utracił moc

Organy dozoru technicznego.

Dz.U.1963.10.56 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1963 r. | Akt utracił moc

Zadrzewienia dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji.

Dz.U.1963.9.55 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1963 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1963.9.54 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1963 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Dz.U.1963.9.53 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1963 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1963.8.50 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1961 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ochrona dróg publicznych i technicznych urządzeń drogowych.

Dz.U.1963.8.48 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1963 r. | Akt utracił moc

Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

Dz.U.1963.8.46 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Ochrona wzorów zdobniczych.

Dz.U.1963.8.45 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1963.8.44 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1963 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1963.7.42 | oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje zawodowe oficerów i marynarzy na polskich statkach morskich.

Dz.U.1963.7.40 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1963 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ksiąg zwierząt zarodowych.

Dz.U.1963.6.38 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1962 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Radzyniu.

Dz.U.1963.6.36 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Powiatowego w Kłobucku.

Dz.U.1963.6.35 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie niektórych chwastów.

Dz.U.1963.5.34 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1963 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie mątwika ziemniaczanego.

Dz.U.1963.5.33 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Udział w akcji bezpośredniej ochrony przed powodzią.

Dz.U.1963.5.32 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1963 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U.1963.5.31 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1963 r. | Akt utracił moc

Określenie miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną.

Dz.U.1963.4.24 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1963 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia dla osób, które uległy wypadkowi w związku z udziałem w akcji ochrony przed powodzią.

Dz.U.1963.4.22 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1963.4.21 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1963 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1963.4.20 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.

Dz.U.1963.3.17 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dz.U.1963.3.16 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963.

Dz.U.1963.2.15 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Organizacja i tryb postępowania komisji lokalowych.

Dz.U.1963.2.13 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc