Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z... - Dz.U.1982.13.109 - OpenLEX

Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.13.109

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 kwietnia 1982 r.
w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa. *

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 254 i z 1974 r. Nr 38, poz. 230) i art. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
Podatnicy podatku gruntowego, którzy osiągają przychody ze sprzedaży lub z przeniesienia prawa eksploatacji piasku, żwiru, kamieni, gliny, glinki i innych minerałów jako działów specjalnych z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, obowiązani są opłacać od tych przychodów podatek gruntowy w formie ryczałtu.
Podatnicy podatku gruntowego wykonujący osobiście lub z udziałem członków najbliższej rodziny czynności furmaństwa obowiązani są opłacać od przychodów z tych czynności podatek gruntowy w formie ryczałtu.
Zwalnia się podatników podatku gruntowego od obowiązku opłacania zryczałtowanego podatku gruntowego od przychodów osiąganych z tytułu przewozu mleka własnym zaprzęgiem konnym do uspołecznionych punktów skupu.
Zryczałtowany podatek gruntowy wynosi 10% należności z tytułu lub na poczet przychodów określonych w § 1 i 2.
1.
Jeżeli sprzedaż, przeniesienie prawa do eksploatacji lub czynności furmaństwa dokonywane są na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, jednostki te - jako płatnicy - obowiązane są do obliczania i poboru zryczałtowanego podatku gruntowego przy każdorazowej wypłacie należności.
2.
Pobrane kwoty zryczałtowanego podatku gruntowego płatnicy obowiązani są wpłacać do budżetu właściwego dla organu podatkowego według miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.
3.
Płatnicy obowiązani są prowadzić ewidencję pobranych kwot zryczałtowanego podatku gruntowego oraz składać organowi podatkowemu przy wpłacaniu tych kwot wykazy, wymieniając w nich imię i nazwisko podatnika, jego adres oraz wysokość pobranego podatku i podstawę jego obliczenia.
Podatnicy podatku gruntowego, osiągający przychody ze świadczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, są obowiązani w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po upływie kwartału złożyć deklarację organowi podatkowemu o osiągniętych przychodach odrębnie za świadczenia określone w § 1 i za świadczenia określone w § 2 i wpłacić zryczałtowany podatek do budżetu właściwego dla organu podatkowego według miejsca położenia gospodarstwa rolnego.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od przychodów podatników podatku gruntowego z tytułu przewozu mleka (Monitor Polski Nr 10, poz. 80).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 stycznia 1985 r., nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz.U.71.27.254) przez art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.84.52.268).