§ 1. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z... - Dz.U.1982.13.109 - OpenLEX

§ 1. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.13.109

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  1.
Podatnicy podatku gruntowego, którzy osiągają przychody ze sprzedaży lub z przeniesienia prawa eksploatacji piasku, żwiru, kamieni, gliny, glinki i innych minerałów jako działów specjalnych z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, obowiązani są opłacać od tych przychodów podatek gruntowy w formie ryczałtu.