§ 5. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z... - Dz.U.1982.13.109 - OpenLEX

§ 5. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.13.109

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  5.
1.
Jeżeli sprzedaż, przeniesienie prawa do eksploatacji lub czynności furmaństwa dokonywane są na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, jednostki te - jako płatnicy - obowiązane są do obliczania i poboru zryczałtowanego podatku gruntowego przy każdorazowej wypłacie należności.
2.
Pobrane kwoty zryczałtowanego podatku gruntowego płatnicy obowiązani są wpłacać do budżetu właściwego dla organu podatkowego według miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.
3.
Płatnicy obowiązani są prowadzić ewidencję pobranych kwot zryczałtowanego podatku gruntowego oraz składać organowi podatkowemu przy wpłacaniu tych kwot wykazy, wymieniając w nich imię i nazwisko podatnika, jego adres oraz wysokość pobranego podatku i podstawę jego obliczenia.