§ 6. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z... - Dz.U.1982.13.109 - OpenLEX

§ 6. - Pobór w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.13.109

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  6.
Podatnicy podatku gruntowego, osiągający przychody ze świadczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, są obowiązani w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po upływie kwartału złożyć deklarację organowi podatkowemu o osiągniętych przychodach odrębnie za świadczenia określone w § 1 i za świadczenia określone w § 2 i wpłacić zryczałtowany podatek do budżetu właściwego dla organu podatkowego według miejsca położenia gospodarstwa rolnego.