Złagodzenie obciążeń w podatku od spadków i darowizn. - Dz.U.1982.10.77 - OpenLEX

Złagodzenie obciążeń w podatku od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.10.77

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 1982 r.
w sprawie złagodzenia obciążeń w podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się od podatku od spadków i darowizn:
1)
nabycie w drodze spadku:
a)
przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym, z wyjątkiem mebli zabytkowych, futer ze skór szlachetnych zwierząt futerkowych - przez osoby zaliczone do I, II i III grupy podatkowej,
b)
dzieł sztuki będących przedmiotem twórczości spadkodawcy i materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną,
c)
zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków,
2)
nabycie w drodze spadku lub darowizny zakładu rzemieślniczego, gastronomicznego, hotelu lub pensjonatu przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej, która złoży organowi podatkowemu właściwemu w sprawach wymiaru podatku od spadków i darowizn oświadczenie, że zakład ten będzie prowadzić nadal przez okres co najmniej 5 lat; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia od podatku, z wyjątkiem wypadków, w których - na podstawie odrębnych przepisów - uprawnienie do wykonywania rzemiosła, prowadzenia zakładu gastronomicznego, hotelu lub pensjonatu wygasa przed upływem lat pięciu lub w razie niemożności dalszego prowadzenia zakładu na skutek zdarzeń losowych; w wypadkach tych podatek obniża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności przez spadkobiercę lub obdarowanego,
3)
nabycie przez rzemieślnika w drodze darowizny maszyn, urządzeń i narzędzi otrzymanych z zagranicy, pod warunkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia organowi podatkowemu, że otrzymane maszyny zainstaluje w prowadzonym przez siebie zakładzie rzemieślniczym i w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie sprzeda ich lub nie przekaże bezpłatnie osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia,
4)
nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn, pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia,
5)
nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości - do wysokości udziału we współwłasności.
2.
Zwolnienia określone w ust. 1 stosuje się, jeżeli nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce zamieszkania albo siedzibę w Polsce.
Podwyższa się kwoty wolne od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn:
1)
w I grupie podatkowej z 50.000 zł do 200.000 zł,
2)
w II grupie podatkowej z 30.000 zł do 150.000 zł,
3)
w III grupie podatkowej z 30.000 zł do 100.000 zł,
4)
w IV grupie podatkowej z 30.000 zł do 50.000 zł.
1.
W razie nabycia w drodze spadku spółdzielczego prawa do lokalu, samodzielnego lokalu mieszkalnego lub budynku przyjmuje się wartość w wysokości:
1)
spółdzielczego prawa do lokalu - równowartości tego prawa ustalonej przez spółdzielnię na podstawie zasad określonych przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w celach rozliczeń z członkami spółdzielni,
2)
samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębny przedmiot własności - odpowiadającej cenie sprzedaży lokalu przez Państwo, obowiązującej w dniu dokonania wymiaru podatku, z uwzględnieniem odpisów na zużycie lokalu bez odliczania przyznanych bonifikat i ulg w spłacie ustalonej ceny,
3)
domu wielomieszkaniowego - odpowiadającej odszkodowaniu ustalanemu według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości, jeżeli nabywcy nie dysponują wolnymi lokalami w tym domu, a jeżeli nabywcy dysponują wolnymi lokalami w domu wielomieszkaniowym, wartość części domu obejmującej takie lokale ustala się w sposób określony w pkt 2, w pozostałej części zaś proporcjonalnie do wysokości odszkodowania,
4)
innego budynku niż wymieniony w pkt 3, objętego obowiązkowym ubezpieczeniem - odpowiadającej kwocie szacunku tych budynków w celach obowiązkowego ubezpieczenia w roku, w którym dokonuje się wymiaru podatku.
2.
W razie nabycia w drodze spadku samochodu osobowego, samochodu osobowo-towarowego lub motocykla, na który jest ustalona cena detaliczna, wartość tego samochodu lub motocykla przyjmuje się w wysokości tej ceny z dnia złożenia zeznania podatkowego, z uwzględnieniem stopnia zużycia. W braku ceny detalicznej wartość samochodu lub motocykla przyjmuje się w wysokości wartości rynkowej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do darowizny, jeżeli obdarowany należy do osób zaliczonych do I, II lub III grupy podatkowej.
1.
Z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość spółdzielczego prawa do lokalu, samodzielnego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego:
1)
nabytego w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej - do łącznej wysokości 900.000 zł,
2)
nabytego w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczone do II grupy podatkowej - do łącznej wysokości 600.000 zł,
3)
nabytego w drodze spadku przez osoby zaliczone do III grupy podatkowej - do łącznej wysokości 300.000 zł.
2.
Ulgi określone w ust. 1 przysługują osobom, które:
1)
nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub samodzielnego lokalu mieszkalnego bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych albo Państwa,
2)
nie dysponują spółdzielczym prawem do lokalu, a w razie dysponowania tym prawem - przekażą je zstępnym lub pozostawią lokal do dyspozycji spółdzielni,
3)
nie są najemcami lokalu na podstawie decyzji administracyjnej bądź będąc nimi pozostawią lokal do dyspozycji terenowego organu administracji państwowej

i złożą oświadczenie, że co najmniej przez pięć lat od daty powstania obowiązku podatkowego będą zamieszkiwać w nabytym budynku lub lokalu.

3.
W razie zbycia budynku lub lokalu przed upływem terminu określonego w ust. 2 wznawia się postępowanie podatkowe i dokonuje wymiaru podatku od całej wartości przedmiotu opodatkowania ustalonej tak, jakby ulga nie przysługiwała.
4.
Nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania z przyczyny określonej w ust. 3 zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.
5.
Ulgi określone w ust. 1 stosuje się, jeżeli nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce zamieszkania albo siedzibę w Polsce.
6.
Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do podatników uprawnionych do ulgi podatkowej bądź zwolnienia od podatku na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228), chyba że zastosowanie ulg, o których mowa w ust. 1-5, byłoby dla nich korzystniejsze.
Podatek od spadków i darowizn oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku według następujących skal:
Kwota nadwyżki w zł ponad doPodatek wynosi
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:
100.000 5%od nadwyżki
100.000- 200.000 5.000 zł i 6%od nadwyżkiponad100.000 zł
200.000- 400.000 11.000 zł i 7% " "200.000 zł
400.000- 600.000 25.000 zł i 9% " "400.000 zł
600.000- 800.000 43.000 zł i 11% " "600.000 zł
800.000-1.000.000 65.000 zł i 13% " "800.000 zł
1.000.000-1.300.000 91.000 zł i 15% " "1.000.000 zł
1.300.000-1.600.000136.000 zł i 17% " "1.300.000 zł
1.600.000187.000 zł i 19% " "1.600.000 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej:
50.000 7%od nadwyżki
50.000- 250.000 3.500 zł i 9%od nadwyżkiponad50.000 zł
250.000- 450.000 21.500 zł i 10% " "250.000 zł
450.000- 650.000 41.500 zł i 12% " "450.000 zł
650.000- 850.000 65.500 zł i 14% " "650.000 zł
850.000-1.050.000 93.500 zł i 16% " "850.000 zł
1.050.000-1.350.000125.500 zł i 19% " "1.050.000 zł
1.350.000-1.650.000182.500 zł i 23% " "1.350.000 zł
1.650.000251.500 zł i 26% " "1.650.000 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej:
100.000 11%od nadwyżki
100.000- 300.000 11.000 zł i 13%od nadwyżkiponad100.000 zł
300.000- 500.000 37.000 zł i 15% " "300.000 zł
500.000- 700.000 67.000 zł i 18% " "500.000 zł
700.000- 900.000103.000 zł i 21% " "700.000 zł
900.000-1.100.000145.000 zł i 24% " "900.000 zł
1.100.000-1.400.000193.000 zł i 27% " "1.100.000 zł
1.400.000-1.900.000274.000 zł i 31% " "1.400.000 zł
1.900.000429.000 zł i 36% " "1.900.000 zł
4) od nabywców zaliczonych do IV grupy podatkowej:
50.000 15%od nadwyżki
50.000- 150.000 7.500 zł i 20%od nadwyżkiponad50.000 zł
150.000- 350.000 27.500 zł i 25% " "150.000 zł
350.000- 550.000 77.500 zł i 30% " "350.000 zł
550.000- 750.000137.500 zł i 37% " "550.000 zł
750.000- 950.000211.500 zł i 45% " "750.000 zł
950.000-1.150.000301.500 zł i 55% " "950.000 zł
1.150.000-1.450.000411.500 zł i 65% " "1.150.000 zł
1.450.000606.500 zł i 75% " "1.450.000 zł
1.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 246 i z 1979 r. Nr 8, poz. 48).
2.
W zakresie uregulowanym w § 3 nie stosuje się przepisów § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 256 i z 1978 r. Nr 28, poz. 123).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma również zastosowanie do spraw wszczętych przed jego wejściem w życie, nie zakończonych decyzją ostateczną.