Zasady opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.5.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 lutego 1982 r.
w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 pkt 2 i art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
1.
Opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń według skali określonej w art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) podlegają nie wynikające ze stosunku pracy przychody z wykonywanej osobiście twórczości lub działalności plastycznej, fotograficznej lub lutniczej, nie wyłączając sprzedaży dzieła, jeżeli:
1) 1
wszystkie wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzeń za przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji na korzystanie z tych praw, otrzymywanych przez osoby nie zrzeszone w stowarzyszeniach twórców lub na konto Przedsiębiorstwa Państwowego "Sztuka Polska", są wpłacane na konto właściwego stowarzyszenia twórców, a mianowicie:
a)
z zakresu działalności plastycznej, z wyjątkiem wchodzącej w zakres fotografii artystycznej - na konto Przedsiębiorstwa Państwowego "Sztuka Polska",
b)
z zakresu fotografii artystycznej - na konto Związku Polskich Artystów Fotografików,
c)
z zakresu architektury - na konto Stowarzyszenia Architektów Polskich,
d)
z zakresu działalności lutniczej - na konto Związku Polskich Artystów Lutników;
2)
w odniesieniu do przychodów z działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej zachowane zostaną ponadto warunki określone w § 2, a w zakresie fotografii artystycznej - określone w § 3.
2.
Przez twórczość lub działalność plastyczną, fotograficzną lub lutniczą rozumie się twórczość i działalność malarską, rzeźbiarską, graficzną, scenograficzną, konserwacyjną, twórczość i działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i rękodzielniczego, sztuki warsztatowej, fotografii artystycznej (fotografiki), twórczość lub działalność architektoniczną w dziedzinie tworzenia dzieł architektonicznych w zakresie chronionym przez prawo autorskie, a także twórczość lub działalność lutniczą, to jest budowę artystyczną, korektę i konserwację instrumentów smyczkowych.
3. 2
Obliczenia podatku od wynagrodzeń wymienionych w ust. 1 i wpłacenia go do budżetu właściwego organu podatkowego dokonuje właściwe stowarzyszenie twórców a w odniesieniu do wynagrodzeń wynikających z działalności plastycznej - Przedsiębiorstwo Państwowe "Sztuka Polska"; w tym celu podatnik jest obowiązany złożyć dokonującemu wypłaty oświadczenie, że zgadza się na przekazanie całej należnej mu kwoty wynagrodzenia na konto właściwych jednostek określonych w ust. 1 pkt 1.
4.
Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania do wynagrodzeń z twórczości lub działalności plastycznej, wypłacanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej określone przez Ministra Kultury i Sztuki. W tym wypadku obowiązek obliczenia i pobrania podatku od wynagrodzeń obciąża jednostkę gospodarki uspołecznionej, która dokonuje wypłaty.
5.
Twórczością lub działalnością plastyczną w zakresie sztuki warsztatowej jest wykonywanie przez artystę plastyka artystycznych przedmiotów użytkowych według projektów własnych.
6.
Uprawnienie do wykonywania zawodu powinno być stwierdzone w odniesieniu do:
1) 3
artysty plastyka:
-
dyplomem ukończenia wyższej uczelni plastycznej lub
-
legitymacją właściwego związku twórczego plastyków, lub
-
zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki stwierdzającym wykonywanie zawodu artysty plastyka,
2)
artysty fotografika:
-
dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie fotografiki artystycznej lub
-
legitymacją Związku Polskich Artystów Fotografików, lub
-
zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki stwierdzającym wykonywanie zawodu artysty fotografika,
3)
architekta:
-
dyplomem ukończenia wydziału architektury oraz zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki przyznającym status architekta-twórcy,
4)
artysty lutnika:
-
dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie lutnictwa lub
-
zaświadczeniem Związku Polskich Artystów Lutników.
7.
Twórczość (działalność plastyczną, fotograficzną lub lutniczą) uznaje się za wykonywaną osobiście także wtedy, gdy artysta plastyk, fotografik lub lutnik:
1)
w wyjątkowych przypadkach zatrudnia za zgodą terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego jednego pracownika do prac o charakterze pomocy technicznej,
2)
wykonuje twórczość z elementów dostarczonych przez zamawiającego, przy czym przychodem z tej działalności jest wynagrodzenie otrzymane przez artystę plastyka, fotografika lub lutnika z pominięciem wartości elementów dostarczonych.
1.
Przychody z twórczości lub działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli zachowane zostaną następujące warunki:
1)
prace autorów są oznaczone inicjałami, monogramami, symbolami, podpisami bądź innymi sposobami wskazującymi indywidualnie twórcę pracy,
2)
artysta plastyk prowadzi ewidencję, w której zapisuje prace oryginalne i ich kopie w miarę ich wykonania ze wskazaniem co do każdego dzieła ilości wykonanych egzemplarzy i ich kopii lub metrów tkanin,
3)
ilość kopii z każdej pracy oryginalnej wykonywanej osobiście przez plastyka, a także przy pomocy technicznej (§ 1 ust. 7 pkt 1), nie przekracza norm przewidzianych w załączniku do rozporządzenia; w wyjątkowych wypadkach terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, na wniosek podatnika lub dokonującego wypłaty, może zezwolić na przekroczenie norm ilościowych.
2.
Jeżeli artysta plastyk dokonuje sprzedaży własnych wyrobów z przeznaczeniem na eksport bezpośrednio właściwemu przedsiębiorstwu handlu zagranicznego bądź za pośrednictwem spółdzielni przemysłu ludowego i artystycznego zrzeszonej w Krajowym Związku Przemysłu Ludowego i Artystycznego CPLiA, do przedmiotów wytworzonych na eksport i osiągniętych z tego tytułu przychodów nie mają zastosowania przepisy ust. 1 pkt 2, z tym że artysta plastyk jest obowiązany wydawać kolejno numerowane rachunki na sprzedaż tych przedmiotów i przechowywać kopie tych rachunków.
3. 4
Jeżeli część należności z tytułu sprzedaży na eksport ma być przekazana na rachunek dewizowy podatnika, to do tej części należności nie mają zastosowania przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, natomiast Przedsiębiorstwo Państwowe "Sztuka Polska" obowiązane jest potrącić podatek od pozostałej części należności, przyjmując za podstawę obliczenia wysokości podatku całą należność.
1.
Przychody z twórczości lub działalności w zakresie fotografii artystycznej (fotografiki) podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli:
1)
artysta fotografik nie prowadzi zakładu usługowego; za równoznaczne z prowadzeniem takiego zakładu uważa się również wykonywanie na zamówienie zdjęć o charakterze użytkowym (np. do legitymacji, zdjęć okolicznościowych itp.), chyba że zamawiającym jest jednostka gospodarki uspołecznionej,
2)
ilość identycznych fotogramów nie przekracza 200 sztuk.
2.
W wyjątkowych wypadkach Minister Kultury i Sztuki na wniosek podatnika lub dokonującego wypłaty może zezwolić na przekroczenie norm określonych w ust. 1 pkt 2.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1968 r. w sprawie określania przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej, podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym (Monitor Polski z 1968 r. Nr 10, poz. 61, z 1973 r. Nr 35, poz. 214, z 1974 r. Nr 11, poz. 84 i z 1976 r. Nr 42, poz. 205).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

NORMY ILOŚCIOWE PRZEDMIOTÓW WYKONYWANYCH WEDŁUG JEDNEGO WZORU

1. Elementy wyposażenia wnętrza oraz elementy plastyczne architektury stałej i wystawienniczej, jak meble, wazy dekoracyjne, popielnice, elementy oświetleniowe sufitowe i ścienne (stałe) oraz lampy meblowe, kraty do drzwi i okien, itp., formy plastyczne typu architektonicznego z materiałów różnych, reklamy duże 20 sztuk

2. Formy plastyczne w zakresie przedmiotów użytkowych, zabawkarstwa i stroju, jak kasety, naczynia stołowe i dekoracyjne, wazony, lampy stojące i przenośne, kinkiety, biżuteria, popielniczki, puchary, zabawki, maskotki, artystyczna galanteria konfekcyjna itp., elementy reklamowe z materiałów różnych 100 sztuk

3. Tkaniny:

a) tkaniny dekoracyjne o raporcie zamkniętym, wykonane w różnych technikach 15 sztuk

b) tkaniny z metra wykonane techniką filmodruku 150 mb.

c) tkaniny z metra tkane lub dziane 100 mb.

d) tkaniny konfekcyjne o raporcie zamkniętym, wykonane w różnych technikach 100 sztuk

e) tkaniny z metra malowane w różnych technikach 100 mb.

Zmianę koloryzacji tkaniny uważa się za nowy wzór.

1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1983 r. (Dz.U.83.49.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1983 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1983 r. (Dz.U.83.49.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1983 r.
3 § 1 ust. 6 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1983 r. (Dz.U.83.49.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1983 r.
4 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1983 r. (Dz.U.83.49.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1983 r.