Law Journal

Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dz.U.1998.57.365 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U.1998.39.229 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Dz.U.1998.42.253 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.

Dz.U.1998.39.226 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Dz.U.1998.39.225 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości.

Dz.U.1998.44.262 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej.

Dz.U.1998.56.364 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2017.1283 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 1998 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U.1998.41.234 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1998.41.237 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1998.41.236 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1998.41.240 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz.U.1998.50.311 | ustawa z dnia 20 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Krajowej Rady Bibliotecznej.

Dz.U.1998.47.297 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Dz.U.1998.38.219 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie taryf dla ciepła.

Dz.U.1998.38.220 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Dz.U.1998.40.232 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie białostockim.

Dz.U.1998.38.221 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalanie ich wykazu.

Dz.U.1998.44.269 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o służbie cywilnej.

Dz.U.1998.58.366 | ustawa z dnia 19 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw.

Dz.U.1998.38.218 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Dz.U.1998.38.224 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

Dz.U.1998.37.211 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Opłaty drogowe.

Dz.U.1998.40.230 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych.

Dz.U.1998.40.231 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia zawodowych kuratorów sądowych.

Dz.U.1998.37.205 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 23/97.

Dz.U.1998.40.233 | wyrok z dnia 17 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Dz.U.1998.44.268 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1998.43.258 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1998.43.259 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1998.37.206 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Określenie rodzajów i wzorów dyplomów nadawanych absolwentom Wyższej Szkoły Policji.

Dz.U.1998.46.292 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych.

Dz.U.1998.37.209 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposoby działania służb porządkowych organizatora imprezy masowej.

Dz.U.1998.32.169 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.1998.33.185 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia zasadniczego dla stanowisk nietypowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.1998.33.184 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.1998.33.183 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Tryb i zasady uznawania pojazdów straży gminnych za pojazdy uprzywilejowane.

Dz.U.1998.34.192 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.U.1998.30.162 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1998 r. | Akt jednorazowy

Warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straże gminne.

Dz.U.1998.32.172 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórymi towarami.

Dz.U.1998.25.137 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

V Protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS). Genewa.1998.02.27.

Dz.U.2018.1979 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lutego 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Dz.U.1998.27.155 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1998 r. | Akt jednorazowy

Opłaty uiszczane na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dz.U.1998.32.170 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

Wykaz leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Dz.U.1998.31.166 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1998 r. | Akt utracił moc