Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.117.1010

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2002 r.
w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia.

Na podstawie art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres danych i informacji, w tym rodzaje dokumentów, których organ udzielający licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego może zażądać od przewoźnika drogowego w celu potwierdzenia, że spełnia on nadal wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu,
2) zakres informacji związanych z działalnością transportową, dotyczących stosowanych cen i taryf oraz liczby przewiezionych osób lub masy przewiezionych rzeczy, które przewoźnik drogowy ma obowiązek przekazać na żądanie ministra właściwego do spraw transportu lub organu właściwego w sprawach licencji lub zezwoleń,
3) terminy oraz sposób przedstawiania danych i informacji, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  2. 
1.  Organ, który udzielił licencji, może zażądać od przewoźnika drogowego posiadającego licencję przedstawienia wszystkich lub niektórych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1, w następującym zakresie:
1) data rozpoczęcia (lub zaprzestania) wykonywania transportu drogowego objętego licencją,
2) nazwisko i imię oraz funkcja osoby zarządzającej przedsiębiorstwem, która legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych,
3) rodzaj wykonywanych przewozów,
4) rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, którymi wykonuje transport drogowy,
5) liczba zatrudnionych kierowców, o ile przedsiębiorca sam nie wykonuje przewozów jako kierowca.
2.  Informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5, obejmują okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę wystawienia żądania przez organ udzielający licencji.
3.  Organ, o którym mowa w ust. 1, może zażądać od przewoźnika drogowego posiadającego licencję przedstawienia wszystkich lub niektórych dokumentów lub kserokopii dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej "ustawą", zawierających dane potwierdzające, że nadal spełnia on wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy.
4.  Organ udzielający licencji może odstąpić od żądania przedstawienia zaświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, na rzecz pisemnego oświadczenia o niekaralności, złożonego przez te osoby pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
§  3. 
1.  Organ, który udzielił zezwolenia, może zażądać od przewoźnika drogowego posiadającego zezwolenie przedstawienia wszystkich lub niektórych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1, w następującym zakresie:
1) data rozpoczęcia (lub zaprzestania) wykonywania transportu drogowego objętego zezwoleniem,
2) rodzaj wykonywanych przewozów,
3) rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, którymi wykonuje transport drogowy osób.
2.  Informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę wystawienia żądania przez organ udzielający zezwolenia.
3.  Organ, o którym mowa w ust. 1, może zażądać od przewoźnika drogowego posiadającego zezwolenie przedstawienia wszystkich lub niektórych dokumentów lub kserokopii dokumentów, o których mowa w art. 22 ustawy, zawierających dane potwierdzające, że nadal spełnia on wymagania określone ustawą.
§  4. 
1.  Informacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, przewoźnik drogowy posiadający licencję lub zezwolenie przekazuje na każde żądanie organu, który udzielił licencji lub zezwolenia, na piśmie, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania.
2.  Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3, przewoźnik drogowy posiadający licencję lub zezwolenie przedstawia na żądanie organu, który udzielił licencji lub zezwolenia, w terminie wskazanym w żądaniu, nie krótszym niż trzy tygodnie od dnia jego doręczenia.
3.  Zaświadczenia i oświadczenia, zawierające dane i informacje przedstawiane na żądanie organu przez przewoźnika drogowego posiadającego licencję lub zezwolenie, nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem doręczenia przewoźnikowi żądania.
4.  Na pisemny wniosek przewoźnika drogowego, uzasadniony ważnymi powodami, terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przedłużone przez organ żądający informacji lub dokumentów.
§  5. 
1.  Na żądanie ministra właściwego do spraw transportu lub organu właściwego w sprawach licencji lub zezwoleń przewoźnik drogowy posiadający licencję lub zezwolenie obowiązany jest przedstawiać informacje, o których mowa w § 1 pkt 2, w zakresie:
1) aktualnie stosowanych cen i taryf,
2) liczby przewiezionych osób lub masy przewiezionych rzeczy z podziałem na rodzaje przewozów (zarobkowy, niezarobkowy), w określonym przez organ przedziale czasowym (kwartał, półrocze, rok) roku poprzedzającego datę wystawienia żądania.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, przewoźnik drogowy przekazuje, na piśmie, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania, chyba że organ wskazał konkretną datę przekazania informacji.
3.  W celu monitorowania rynku przewozów drogowych minister właściwy do spraw transportu może zażądać, aby wskazany przez niego przewoźnik drogowy przedstawiał informacje, o których mowa w ust. 1, regularnie, w określonym przedziale czasowym i ustalonych terminach, podanych w żądaniu.
4.  Na wniosek przewoźnika drogowego uzasadniony ważnymi powodami termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony przez organ żądający informacji.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.