Sprostowanie błędu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.100.921

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2002 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2002 r.
o sprostowaniu błędu.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) prostuje się następujący błąd w Umowie między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1066):
-
w art. 5 w ust. 2 w lit. f) po wyrazach "jak również" zamiast wyrazów "zmowa w celu popełnienia tych przestępstw" powinny być wyrazy "wszelki rodzaj związku mającego na celu popełnienie tych przestępstw".