Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.112.975

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2002 r.

USTAWA
z dnia 23 maja 2002 r.
o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

Art.  1. 

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325 i Nr 154, poz. 1793) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. 1. Absolwent, który podjął działalność gospodarczą, podlega, na swój wniosek, zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności.

2. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne absolwent składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

3. Absolwent zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne może zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rezygnację z tego zwolnienia. Zwolnienie ustaje od dnia wskazanego przez absolwenta.

4. Absolwent w okresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne jest zwolniony także z obowiązku przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się także do absolwentów niezamieszkałych w rejonach uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.";

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. Przepisy ustawy stosuje się do absolwentów, którzy podjęli zatrudnienie lub działalność gospodarczą do dnia 31 grudnia 2005 r."

Art.  2. 

Dokumenty określone w art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 i Nr 74, poz. 676), zawierające dane dotyczące absolwenta zwolnionego z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, powinny być przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie dokumentu pisemnego.

Art.  3. 

Zwolnienie, o którym mowa w art. 1, nie dotyczy absolwentów, którzy podjęli działalność gospodarczą przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.