Zwrot podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.111.971

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365 i Nr 86, 794) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenach energii elektrycznej niektórym podatnikom podatku od towarów i usług będącym eksporterami towarów.
1. 
W przypadku gdy udział wydatków związanych z nabyciem energii elektrycznej w kosztach stanowiących koszty uzyskania przychodów przekracza 18% w miesiącu rozliczeniowym, podatnicy są uprawnieni do zwrotu kwoty podatku akcyzowego od nabytej ilości energii przekraczającej 18% - w proporcji odpowiadającej w tym miesiącu udziałowi przychodów ze sprzedaży towarów na eksport w przychodach ogółem.
2. 
Jeżeli podatek akcyzowy związany z nabyciem energii został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, uprawnienie do zwrotu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, gdy o kwotę zwrotu podatku akcyzowego zostaną zmniejszone te koszty.
3. 
Przychody i koszty, o których mowa w rozporządzeniu, ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
Kwotę podatku akcyzowego, o której mowa w § 2, przysługującą do zwrotu, oblicza się według następującego wzoru:

18 x CA

KO = (CA - --------) x UE

100

gdzie:

KO - oznacza kwotę podatku akcyzowego od energii elektrycznej przysługującą podatnikowi w danym miesiącu do zwrotu,

CA - oznacza kwotę podatku akcyzowego od energii elektrycznej nabytej w miesiącu rozliczeniowym, obliczoną jako iloczyn ilości nabytej energii i stawki 0,02 zł/kWh,

UE - oznacza udział przychodów ze sprzedaży towarów na eksport do przychodów ogółem w miesiącu rozliczeniowym.

1. 
Zwrot kwoty podatku akcyzowego, o której mowa w § 2, następuje na wniosek podatnika. Wniosek jest składany za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1)
określenie ilości energii elektrycznej nabytej w miesiącu rozliczeniowym,
2)
określenie przychodów z tytułu eksportu towarów w miesiącu rozliczeniowym,
3)
określenie przychodów ogółem w miesiącu rozliczeniowym,
4)
kwotę podatku akcyzowego wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w § 3,
5)
wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oryginały faktur określających ilość nabytej energii oraz dokument odprawy celnej SAD potwierdzający wywóz towarów poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego, rozpatrując wniosek o zwrot podatku akcyzowego, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu celnego oraz przedziurkować każdą fakturę lub dokument celny, o którym mowa w § 4 ust. 3, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
2. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku akcyzowego i dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, na rachunek bankowy podatnika.
3. 
Po dokonaniu zwrotu podatku akcyzowego właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca podatnikowi ostemplowane oraz przedziurkowane faktury i dokumenty celne, o których mowa w § 4 ust. 3.
Jeżeli podatnik otrzyma kwoty zwrotu podatku akcyzowego nienależnie, jest obowiązany do ich zwrotu wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.
 Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do zwrotu podatku akcyzowego za miesiące rozliczeniowe, począwszy od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.146.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2003 r.
2 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.220.2178) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2003 r.