Law Journal

Szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach.

Dz.U.1999.66.748 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

Dz.U.1999.64.732 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dz.U.1999.64.735 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

Dz.U.1999.64.731 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kwot produkcji cukru.

Dz.U.1999.64.730 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Służba Celna.

Dz.U.2004.156.1641 t.j. | ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1999.70.778 | ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.1999.63.702 | ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.1999.70.777 | ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.1999.65.738 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dz.U.1999.63.718 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o badaniach i certyfikacji.

Dz.U.1999.70.776 | ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie kolejowym.

Dz.U.1999.84.934 | ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Sposób stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej.

Dz.U.1999.63.719 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Rozbiórki obiektów budowlanych wykonywane metodą wybuchową.

Dz.U.1999.64.737 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Wojskowi rzecznicy dyscyplinarni.

Dz.U.1999.63.721 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami.

Dz.U.1999.69.768 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zawieszanie żołnierzy w czynnościach służbowych.

Dz.U.1999.63.720 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

Dz.U.1999.63.725 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1999.63.723 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Dz.U.1999.67.754 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie nadzoru administracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń.

Dz.U.1999.63.724 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

Dz.U.1999.61.676 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dz.U.2019.1284 t.j. | ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dodatek rodzinny w 1999 r.

Dz.U.1999.70.773 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi.

Dz.U.1999.62.690 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt obowiązujący

Rodziny zastępcze.

Dz.U.1999.63.713 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Dz.U.1999.60.640 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

Dz.U.1999.62.691 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz ustawa o zawodzie lekarza.

Dz.U.1999.64.729 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1999.70.774 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.1999.63.700 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 2/99.

Dz.U.1999.61.680 | wyrok z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 8/98.

Dz.U.1999.61.679 | wyrok z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zatrzymanie żołnierza oraz izby zatrzymań.

Dz.U.1999.61.666 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych.

Dz.U.1999.61.675 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Genewa.1999.07.02.

Dz.U.2009.198.1522 | umowa międzynarodowa z dnia 2 lipca 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.

Dz.U.1999.60.639 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1999.60.638 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Dz.U.1999.69.772 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1999.60.646 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1999.75.852 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dz.U.1999.60.642 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.1999.62.693 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Dz.U.1999.67.753 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.1999.60.651 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny