Law Journal

Nadanie statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.75.843 | rozporządzenie z dnia 15 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.

Dz.U.1999.80.908 | rozporządzenie z dnia 15 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

Dz.U.2015.980 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1999.75.840 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Dz.U.1999.80.911 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.1999.77.865 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 14/98.

Dz.U.1999.86.965 | wyrok z dnia 14 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyróżnianie żołnierzy, pododdziałów i oddziałów wojskowych.

Dz.U.1999.84.938 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie dróg celnych oraz określenie zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

Dz.U.1999.77.870 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1999.75.839 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2021.408 t.j. | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Niektóre umowy kompensacyjne zawierane w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2013.716 t.j. | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Organizacja oraz zasady przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów szkół artystycznych.

Dz.U.1999.87.975 | rozporządzenie z dnia 10 września 1999 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.1999.83.931 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.

Dz.U.1999.90.998 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Tryb i formy ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

Dz.U.1999.75.842 | rozporządzenie z dnia 10 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo energetyczne.

Dz.U.1999.88.980 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.1999.79.885 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

Dz.U.1999.77.872 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt indywidualny

Ogólne warunki przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasady rozliczeń.

Dz.U.1999.79.897 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Dz.U.1999.84.939 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.1999.77.868 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt utracił moc

Maksymalna liczba etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.1999.74.828 | rozporządzenie z dnia 8 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 33/98.

Dz.U.1999.91.1043 | postanowienie z dnia 8 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Warunki emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

Dz.U.1999.74.834 | rozporządzenie z dnia 8 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów.

Dz.U.1999.81.919 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

Dz.U.1999.81.918 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

Dz.U.1999.75.845 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wysokość i zasady dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.1999.75.838 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzory dokumentów przy tym stosowanych.

Dz.U.1999.81.917 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1999.74.827 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

Dz.U.1999.75.846 | rozporządzenie z dnia 6 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Leczenie substytucyjne.

Dz.U.1999.77.873 | rozporządzenie z dnia 6 września 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Medalu Wojska Polskiego.

Dz.U.1999.84.936 | ustawa z dnia 3 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dz.U.2019.1012 t.j. | ustawa z dnia 3 września 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.1999.84.935 | ustawa z dnia 3 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.

Dz.U.1999.74.832 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

Dz.U.1999.74.835 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

Dz.U.1999.72.811 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki wspierania środkami budżetu państwa na 1999 r. lokalnych programów restrukturyzacyjnych.

Dz.U.1999.72.808 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty od kasacji w sprawach karnych.

Dz.U.1999.73.823 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

Dz.U.1999.77.863 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów rolnych z zagranicy.

Dz.U.1999.72.807 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki emitowania bonów skarbowych.

Dz.U.1999.74.831 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1999.72.805 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

Dz.U.1999.70.783 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1999.72.806 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1999.70.789 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.

Dz.U.1999.73.814 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Organy uprawnione do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych.

Dz.U.1999.73.822 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Rejestracja pojazdów Sił Zbrojnych.

Dz.U.1999.84.937 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wyjaśnienia do Taryfy celnej.

Dz.U.1999.74.830 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

Dz.U.1999.73.815 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

Dz.U.1999.73.819 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Dz.U.1999.75.850 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów.

Dz.U.1999.73.816 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc