Szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.89.824

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
1.
Publiczna biblioteka pedagogiczna, zwana dalej "biblioteką", służy w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.
2.
Do zadań biblioteki należy:
1)
gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:
a)
literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,
b)
publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
c)
literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
d)
piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
e)
programy nauczania i podręczniki szkolne,
f)
materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu;
2)
prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
3)
inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
4)
wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką;
5)
wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
3.
Biblioteki mogą ponadto:
1)
organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych;
2)
prowadzić działalność wydawniczą;
3)
organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.
1.
Biblioteką kieruje dyrektor.
2.
W bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy.
3.
W bibliotece mogą być zatrudnieni inni specjaliści oraz pracownicy administracyjni i obsługi.
1.
Biblioteka może posiadać filie.
2.
Filię biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje organ prowadzący na wniosek dyrektora biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w ramach posiadanych środków.
Biblioteki działają w ciągu całego roku jako placówki, w których nie są przewidziane ferie szkolne.
Biblioteki dostosują zasady działania do wymogów wynikających z rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2003 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 243 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 754), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2000 r., na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1763), w zakresie dotyczącym organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, z wyjątkiem ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej.