Określenie minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.89.820

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1.
Pas techniczny przebiega wzdłuż brzegu obszarów morskich i obejmuje teren od linii brzegu morskiego w kierunku lądu o szerokości od 10 do 1.000 m w zależności od rodzaju brzegu, z wyłączeniem terenów leżących w granicach portów i przystani morskich określonych w odrębnych przepisach.
2. 1
 Pas ochronny obejmuje obszar przyległy do odlądowej granicy pasa technicznego lub przystani morskiej, o szerokości od 100 m do 2 500 m oraz jeziora Kopań, Bukowo i Jamno wraz z pasem lądu o szerokości do 200 m bezpośrednio do nich przyległym liczonym od granic działek ewidencyjnych, na których zlokalizowane są te jeziora, z wyłączeniem terenów leżących w granicach portów i przystani morskich określonych w odrębnych przepisach.
3. 2
 (uchylony).
4.
W przypadku utraty terenów pasa technicznego w wyniku działania żywiołu morskiego funkcje utraconych terenów, do czasu wyznaczenia nowego pasa technicznego, przejmują tereny pasa ochronnego o szerokości nieprzekraczającej 100 m w kierunku lądu.
1.
Granice pasa technicznego wyznacza się, uwzględniając:
1)
na brzegach wydmowych: plażę, pierwszy wał wydmowy i pas terenu za tym wałem o szerokości od 20 m do 200 m, licząc od odlądowego podnóża wału wydmowego;
2)
na brzegach klifowych: plażę, podnóże klifu, stok klifowy i pas terenu o szerokości od 10 m do 100 m, licząc od górnej krawędzi stoku;
3)
na brzegach płaskich, pozbawionych wału wydmowego: pas terenu od linii brzegu morskiego do odwodnego podnóża wałów przeciwpowodziowych albo przy braku wałów przeciwpowodziowych pas terenu o szerokości od 50 m do 1.000 m od linii brzegu morskiego;
4)
na brzegach utrwalonych budowlami hydrotechnicznymi tworzącymi linię brzegu morskiego, obszar obejmujący te budowle wraz z pasem terenu o łącznej szerokości 10 m albo większej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.
2.
Granice pasa technicznego wyznaczają linie łączące punkty graniczne określone i wytyczone zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.
3.
Odlądową granicę pasa ochronnego wyznacza się metodą opisu topograficznego na mapie w oparciu o elementy trwałej sytuacji terenowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie określenia granic oraz szerokości pasa technicznego i pasa ochronnego (Dz. U. Nr 50, poz. 228 oraz z 1999 r. Nr 93, poz. 1083), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) - z dniem 5 czerwca 2002 r.

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2010 r. (Dz.U.10.150.1004) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2010 r.
2 § 1 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2010 r. (Dz.U.10.150.1004) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2010 r.