Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.118.802 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.118.803 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.118.804 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Mołdowa-Polska. Program wykonawczy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008. Kiszyniów.2006.06.14.

Dz.U.2007.117.810 | umowa międzynarodowa z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie części poborowych do rezerwy.

Dz.U.2006.118.808 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

Dz.U.2006.116.786 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Dz.U.2006.102.700 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 53/05.

Dz.U.2006.118.812 | wyrok z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2006.121.839 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego.

Dz.U.2006.118.809 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007.

Dz.U.2006.107.725 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nazwy kierunków studiów.

Dz.U.2006.121.838 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 11/05.

Dz.U.2006.108.748 | wyrok z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 54/04.

Dz.U.2006.108.749 | wyrok z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Dz.U.2006.109.752 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Dz.U.2006.109.753 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dz.U.2006.121.840 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu.

Dz.U.2006.108.740 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 38/05.

Dz.U.2006.108.747 | wyrok z dnia 12 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dz.U.2019.1921 t.j. | ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2020.1221 t.j. | ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2019.687 t.j. | ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres, formy i zasady sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dz.U.2006.125.867 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej.

Dz.U.2006.103.705 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Uprawianie żeglarstwa.

Dz.U.2006.105.712 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż.

Dz.U.2006.107.735 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie prawnej odmian roślin i ustawa o nasiennictwie.

Dz.U.2006.126.877 | ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2006.137.971 | ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007.

Dz.U.2006.121.837 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2006.144.1040 | ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Rodzaj i warunki przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją.

Dz.U.2006.108.746 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2006.121.843 | obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/05.

Dz.U.2006.106.720 | wyrok z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2006.106.715 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.

Dz.U.2006.96.666 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dz.U.2006.107.733 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Dz.U.2006.107.731 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość diet dla członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Dz.U.2006.107.732 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Dz.U.2006.100.695 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych.

Dz.U.2006.107.727 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestr i oznakowanie pojazdów kolejowych.

Dz.U.2006.105.713 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Udzielanie odroczeń zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2006.118.800 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz.U.2006.103.706 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2006.97.668 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.99.688 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Dz.U.2006.98.683 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2006 r. | Akt utracił moc