Wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.158.1066

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego

Na podstawie art. 78 ust. 10 i art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał przed dniem 1 września 2010 r., stosuje się wzór deklaracji uproszczonej określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej (Dz. U. Nr 32, poz. 235).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 151, poz. 1013.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej (Dz. U. Nr 32, poz. 235), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

AKC-U

DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO

wzór