Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.145.975

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w kwaterze lub w internacie oraz terminy i sposób pobierania tych opłat;
2) tryb przydzielania miejsc w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę przydzielania miejsca w internacie lub kwaterze internatowej;
3) warunki i sposób przeznaczania lokali mieszkalnych na kwatery internatowe;
4) standard oraz wyposażenie kwater internatowych i internatów;
5) tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania kwatery internatowej i pokoju w internacie.
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Agencji - należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową;
2) dowódcy jednostki wojskowej - należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową;
3) dyrektorze oddziału regionalnego - należy przez to rozumieć dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej właściwego dla miejscowości, w której żołnierz pełni służbę wojskową, pracownik jest zatrudniony bądź dziecko pobiera naukę;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
1.  Żołnierz, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, składa do dyrektora oddziału regionalnego wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, poświadczony przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.
2.  Dyrektor oddziału regionalnego na wniosek, o którym mowa w ust. 1, wydaje żołnierzowi skierowanie do internatu lub kwatery internatowej, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.  Żołnierz, o którym mowa w art. 53a ust. 1 pkt 2 ustawy, składa do dyrektora oddziału regionalnego wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W takim przypadku dyrektor oddziału regionalnego wydaje żołnierzowi zawodowemu skierowanie do internatu lub kwatery internatowej, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4.  Pracownik, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, składa do dyrektora oddziału regionalnego wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, poświadczony przez pracodawcę. W takim przypadku dyrektor oddziału regionalnego wydaje pracownikowi skierowanie do internatu lub kwatery internatowej, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
5.  Żołnierz albo pracownik, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 53a ust. 1 pkt 1 ustawy, składa do dyrektora oddziału regionalnego wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. W takim przypadku dyrektor oddziału regionalnego wydaje dziecku żołnierza albo pracownika skierowanie do internatu lub kwatery internatowej, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Agencja przeznacza lokale mieszkalne na kwatery internatowe w przypadku, gdy w danej miejscowości i miejscowości pobliskiej brak jest wystarczającej liczby miejsc w internatach albo gdy z uwagi na małe potrzeby w tym zakresie utworzenie internatu jest niecelowe ze względów ekonomicznych.
2.  W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się w pierwszej kolejności niezajęte lokale mieszkalne w sposób umożliwiający racjonalne ich zagospodarowanie i zarządzanie, z uwzględnieniem norm określonych w art. 53 ust. 2 ustawy, jak również ich położenia w stosunku do miejsca położenia jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.
§  4. 
1.  Pokój w internacie i kwaterze internatowej powinien być wyposażony co najmniej w tapczan, szafę ubraniową, regał lub komodę, krzesło, stół, szafkę przyłóżkową, lampkę nocną, żyrandol, kosz na śmieci i lustro, pościel i bieliznę pościelową oraz firany i zasłony lub żaluzje albo rolety.
2.  Pomieszczenia wspólnego użytkowania powinny być wyposażone co najmniej:
1) kuchnia w internacie - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę, kuchenkę mikrofalową i komplet naczyń kuchennych (garnki, patelnie, czajniki);
2) kuchnia w kwaterze internatowej - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę i komplet naczyń kuchennych (garnki, patelnie, czajniki);
3) świetlica w internacie - w telewizor, radioodbiornik, stolik pod telewizor, stół albo stolik, fotel lub krzesła;
4) pralnia w internacie - w pralkę automatyczną, miejsce do suszenia, deskę do prasowania i żelazko.
§  5. 
1.  Przyjęcie i zdanie miejsca w internacie lub kwaterze internatowej następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela dyrektora oddziału regionalnego i osobę przyjmującą albo zdającą miejsce, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2.  W protokole, o którym mowa w ust. 1, określa się przedmioty wyposażenia pokoju w internacie lub kwaterze internatowej, a także stan techniczny elementów i wyposażenia kwatery internatowej albo pokoju w internacie oraz znajdujących się w nich urządzeń.
3.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4.  O zamiarze zwolnienia miejsca w internacie lub kwaterze internatowej osoba zwalniająca zawiadamia upoważnionego przedstawiciela dyrektora oddziału regionalnego na piśmie, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwolnienia.
5.  W dniu sporządzenia protokołu przyjęcia albo zdania zwalniane miejsce w internacie lub kwaterze internatowej oraz pomieszczenia do nich przynależne powinny być opróżnione ze wszystkich rzeczy niestanowiących ich elementów lub wyposażenia.
6.  Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu przyjęcia albo zdania miejsca w internacie lub kwaterze internatowej stwierdzono uszkodzenie elementów wyposażenia lub znajdujących się w nich urządzeń technicznych, a także nieopróżnienie z pozostawionych w nich rzeczy, przedstawiciel Agencji sporządzający protokół informuje osobę zwalniającą o obowiązku pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń lub usunięcia rzeczy.
7.  Po sporządzeniu protokołu przyjęcia albo zdania przedstawiciel Agencji przyjmuje klucze od osoby zwalniającej miejsce w internacie lub kwaterze internatowej.
8.  Za datę zwolnienia miejsca w internacie lub kwaterze internatowej przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu.
§  6. 
1.  Stawkę opłat za korzystanie z miejsca w internatach lub kwaterach internatowych określa dyrektor oddziału regionalnego do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia danego roku, według kalkulacji stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia. W przypadku zmiany wysokości poniesionych kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej stawka ta może być korygowana częściej niż raz w roku, z tym że nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dacie skorygowania stawki.
2.  Kalkulację kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej:
1) miejsca w internatach - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich internatów oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
2) miejsca w kwaterach internatowych - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich kwater internatowych oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) kwater internatowych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - kalkuluje się oddzielnie dla każdej wspólnoty.
3.  Do powierzchni użytkowej, o której mowa w ust. 1, wlicza się powierzchnię pokoju, przedpokoju, łazienki i innych pomieszczeń przynależnych do tego pokoju. Jeżeli pokój, przedpokój, łazienka i inne pomieszczenia przynależne są przeznaczone do użytkowania przez kilka osób, powierzchnię użytkową ustala się proporcjonalnie do ilości miejsc w pokoju.
4.  W przypadku remontu w internacie, przy kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej koszty remontu rozkłada się w równych częściach na pięć lat następujących po roku kalendarzowym, w którym przeprowadzono remont.
§  7. 
1.  Dzienną opłatę za korzystanie z miejsca w internacie dla osób, o których mowa w art. 53a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, ustala się:
1) w pokoju jednoosobowym - w wysokości dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie pomnożonego przez powierzchnię użytkową zajmowanego miejsca;
2) w pokoju dwuosobowym lub wieloosobowym - w wysokości dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie pomnożonego przez powierzchnię użytkową przypadającą proporcjonalnie na zajmowane miejsce.
2.  Dzienną opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez osobę, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, za dobę oblicza się w sposób określony w ust. 1.
§  8.  Żołnierz przyjmujący miejsce w internacie o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna, z przyczyn wynikających z rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych budynku internatowego nie ponosi z tego tytułu opłat.
§  9.  Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej pobiera się od dnia protokolarnego przyjęcia do dnia protokolarnego zdania tego miejsca, o którym mowa w § 5 ust. 1.
§  10.  Opłaty za korzystanie z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej uiszcza się do piętnastego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Agencji.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

............................................. .............................

(stopień, imię i nazwisko żołnierza) (miejscowość i data)

......................................................

(adres zamieszkania, do korespondencji*)

DYREKTOR

ODDZIAŁU REGIONALNEGO

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

w ...........................................................................

WNIOSEK

Wnoszę o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej.

I. Oświadczam, że:

Ja ...................................................................................................................................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

........................................................................................................................................................................

(PESEL)

jestem żołnierzem służby stałej/kontraktowej*.

Zgodnie z decyzją/rozkazem* nr ............................ z dnia ......... ........... ............... wydaną/wydanym przez

........................................................................................................................................................................

pełnię służbę:

– w miejscowości .........................................................................................................................................

– na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego ........................................................

– w Jednostce Wojskowej Nr ...................... w ............................................................................................

mp.

................................................................................................

(podpis dowódcy jednostki wojskowej potwierdzający pkt I,

okrągła pieczęć urzędowa jednostki wojskowej)

II. Jednocześnie oświadczam, co następuje:

1. Ja lub mój małżonek:

1) otrzymałem(am)/nie otrzymałem(am)* ekwiwalent(u) pieniężny(ego) w zamian za rezygnację z kwatery

wypłaconego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;

2) otrzymałem(am)/nie otrzymałem(am)* odprawę(y) mieszkaniową(ej) wypłaconą(ej) albo zrealizowaną(ej)

w formie rzeczowej na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;

3) nabyłem(am)/nie nabyłem(am)* lokal(u) mieszkalny(ego) od Skarbu Państwa, Wojskowej Agencji Miesz-

kaniowej lub jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w ce-

nie nabycia;

4) otrzymałem(am)/nie otrzymałem(am)* pomoc(y) finansową(ej) w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do

dnia 31 grudnia 1995 r.;

5) nabyłem(am)/nie nabyłem(am)* od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej własnościowe(go) spółdziel-

cze(go) prawo(a) do lokalu mieszkalnego;

6) posiadam/nie posiadam* lokal(u) mieszkalny(ego) w miejscowości ...................................................

wybudowany(ego) lub nabyty(ego) z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa w pkt 1-5.

2. Mój/moja małżonek/małżonka ...................................... jest/nie jest* żołnierzem zawodowym pełniącym

służbę w miejscowości ..............................*.

3. Dotychczas uprawnienie do zakwaterowania było/jest* zrealizowane w następujący sposób:

1) przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego w ..........................................................................

przy ul. ........................................... m. .......;

2) przydział miejsca w internacie lub w kwaterze internatowej* w ...........................................................

przy ul. ........................................... m. .......;

3) wypłaty świadczenia mieszkaniowego w miejscowości ....................................................................;*

4) wypłaty świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego

w miejscowości ............................................; *

5) wypłaty zryczałtowanego ekwiwalentu za rezygnację z prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

w miejscowości ................................... .*

4. Zostałem(am) poinformowany(na), że powyższe dane osobowe są niezbędne do ustalenia przysługujących

mi uprawnień.

____________

* Niepotrzebne skreślić.

............................................................

(podpis żołnierza zawodowego)

Pouczenie

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.

z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.) żołnierz jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Dyrektora Oddziału Regionalnego

Agencji o zmianie uprawnień oraz innych okolicznościach mających wpływ na prawo do zakwaterowania. Skutki braku po-

wiadomienia organów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

..................................................... ...............................

(imię i nazwisko) (miejscowość i data)

.....................................................

(adres zamieszkania, do korespondencji*)

DYREKTOR

ODDZIAŁU REGIONALNEGO

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

w .......................................................................

WNIOSEK

Wnoszę o przydzielenie mi/mojemu dziecku* miejsca w internacie albo kwaterze internatowej.

I. Oświadczam, że

Ja ...................................................................................................................................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

........................................................................................................................................................................

(PESEL)

Jestem żołnierzem zawodowym/pracownikiem*.

Pełnię służbę/jestem zatrudniony(a)* w miejscowości ...................................................................................

w ....................................................................................................................................................................

(jednostka wojskowa/jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez MON)

mp.

.................................................................................................

(podpis dowódcy jednostki wojskowej, potwierdzający pkt I,

okrągła pieczęć urzędowa jednostki wojskowej)

II. Moje dziecko pobiera naukę w miejscowości ..............................................................................................,

tj. poza miejscowością zamieszkania .............................................................., która nie jest miejscowością

pobliską.

............................

(oznaczenie placówki)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(poświadczenie placówki, w której dziecko pobiera naukę, potwierdzające pkt II)

.................................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)

III. Jednocześnie oświadczam:

Ja lub mój małżonek nie posiadam/posiadam* lokal(u) mieszkalny(ego) w miejscowości ...........................,

w której jestem zatrudniony, lub w miejscowości pobliskiej.

................................................................

(podpis żołnierza zawodowego/pracownika*)

___________

* Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie

Osoba składająca wniosek jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji

Mieszkaniowej o okolicznościach mających wpływ na prawo do zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

................................ ...........................

(miejscowość) (data)

...................................

(organ)

......................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

......................................................

(miejscowość pełnienia służby)

Skierowanie nr ..............

z dnia ............

do zamieszkiwania w internacie/kwaterze internatowej

żołnierza służby stałej/żołnierza służby kontraktowej/

żołnierza odbywającego okresową służbę wojskową*

Na podstawie art. .................................1) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)

od dnia ...................... kieruję Pana/Panią*

...................................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

do internatu/kwatery internatowej* w ..................................... przy ul. ......................................... nr ..........., do

pokoju/lokalu mieszkalnego* ............ osobowego nr ......... o powierzchni użytkowej ...... m2 i powierzchni

użytkowej podstawowej ........ m2 przypadającej na osobę skierowaną.

Na wniosek żołnierza zwiększono powierzchnię użytkową podstawową o ..... m2, za którą na podstawie

art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy jest Pan/Pani* zobowiązany(na)* wnosić opłaty w pełnej wysokości.

Przekazanie miejsca nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia/zdania miejsca w internacie/kwaterze internato-

wej*.

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

mp.

..........................................................................

(podłużna pieczęć imienna i własnoręczny podpis)

Pouczenie

Żołnierz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

o zmianie uprawnień oraz innych okolicznościach mających wpływ na prawo do zakwaterowania oraz związanej z nim od-

płatności za zajmowane miejsce w internacie lub kwaterze internatowej. Skutki braku powiadomienia organów Wojskowej

Agencji Mieszkaniowej o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza.

________

* Niepotrzebne skreślić.

1) Należy wpisać właściwą podstawę prawną decyzji wynikającą z ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

................................... ............................

(miejscowość) (data)

....................................................

(nazwa i adres organu)

Skierowanie nr ......................

z dnia .........................

do zamieszkiwania w internacie/kwaterze internatowej*

żołnierza zawodowego1)/pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej/dziecka żołnierza/dziecka pracownika*

Na podstawie art. ...................2) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)

kieruję Pana/Panią*

....................................................................

(stopień wojskowy*, imię i nazwisko)

pełniącego(cą) służbę/zatrudnionego(ną)/pobierającego(cą) naukę* w .............................................................

(miejscowość)

do internatu/kwatery internatowej* w ........................................ przy ul. ........................................ nr ........., do

pokoju/lokalu mieszkalnego*................ osobowego nr ......... o powierzchni użytkowej ..... m2 przypadającej na osobę skierowaną.

Z tytułu zamieszkiwania w internacie/kwaterze internatowej* jest Pan/Pani* obowiązany(na) wnosić opłaty

w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową, zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca

1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przekazanie miejsca nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia/zdania miejsca w internacie/kwaterze internato-

wej*.

Brak możliwości zabezpieczenia zakwaterowania żołnierzom zawodowym, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 2

ustawy, może spowodować obowiązek zwolnienia zajmowanego miejsca.

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

mp.

...........................................................................

(podłużna pieczęć imienna i własnoręczny podpis)

Pouczenie

Zakwaterowany(na) jest zobowiązany(na) niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji

Mieszkaniowej o okolicznościach mających wpływ na prawo do zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej.

_______________

* Niepotrzebne skreślić.

1) Żołnierz zawodowy, którego prawo do zakwaterowania, o którym mowa w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zostało zrealizowane w miejscowości pełnienia służby lub miej-

scowości pobliskiej.

2) Należy wpisać właściwą podstawę prawną decyzji wynikającą z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA/ZDANIA

KWATERY INTERNATOWEJ/MIEJSCA W INTERNACIE*

Spisany w dniu ........................... w sprawie przyjęcia/zdania* kwatery internatowej/miejsca w internacie*

przez Pana/Panią* ..............................................................., na podstawie skierowania nr .....................

Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w .................................................

z dnia ............................, znajdującej(ego) się w budynku położonym w ................................................... przy

ul. ................................................. nr ............. m./pok.* nr ............

Kwatera internatowa/miejsce w internacie* o powierzchni użytkowej ..................... m2, w tym powierzchni

użytkowej podstawowej ....................... m2, składa się z ................ pokoi(ju), kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c.

oraz posiada instalację zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ciepłej wody, centralnego ogrzewania*.

Kwatera internatowa/miejsce w internacie* jest wyposażona(ne) w następujący sprzęt i urządzenia:

1) w zakresie instalacji elektrycznej

Lp.

Wyszczególnienie sprzętu

i urządzeń

j.m.

Ilość w dniu

przyjęcia

Ilość w dniu

zdania

1

Licznik elektryczny

.........

.......................

.......................

- stan licznika

.........

.......................

.......................

2

Oprawa oświetleniowa

.........

.......................

.......................

- sufitowa

.........

.......................

.......................

- ścienna

.........

.......................

.......................

3

Gniazda wtykowe

.........

.......................

.......................

4

Wyłączniki

.........

.......................

.......................

5

Kuchnia elektryczna

z piekarnikiem/bez piekarnika*

.........

.......................

.......................

..........................................

..........................................

6

Podgrzewacz wody

.........

.......................

.......................

7

Wentylator łazienkowy

.........

.......................

.......................

8

Dzwonek elektryczny

.........

.......................

.......................

9

Inne urządzenia .............

.........

.......................

.......................

..........................................

.........

.......................

.......................

..........................................

.........

.......................

.......................

2) w zakresie instalacji ogrzewczej

Lp.

Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń

j.m.

Ilość w dniu przyjęcia

Ilość w dniu zdania

1

Grzejniki c.o.

- ilość członów

2

Inne urządzenia .......................

.................................................

3) w zakresie instalacji gazowej

Lp.

Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń

j.m.

Ilość w dniu przyjęcia

Ilość w dniu zdania

1

Gazomierz

.........

.......................

.......................

- stan licznika

.........

.......................

.......................

2

Kuchnia gazowa ...............

.........

.......................

.......................

3

Grzejniki wody przepływowe

.........

.......................

.......................

4

Inne urządzenia ................

.........

.......................

.......................

..........................................

.........

.......................

.......................

..........................................

.........

.......................

.......................

..........................................

.........

.......................

.......................

..........................................

.........

.......................

.......................

4) w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

Lp.

Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń

j.m.

Ilość w dniu przyjęcia

Ilość w dniu zdania

1

Wanna kąpielowa (obudowa)

.........

.......................

.......................

2

Brodzik (obudowa)

.........

.......................

.......................

3

Umywalka (postument)

.........

.......................

.......................

4

Bateria wannowa lub prysznicowa

.........

.......................

.......................

5

Bateria umywalkowa

.........

.......................

.......................

6

Komplet klozetowy (muszla, deska

sedesowa, zbiornik płuczący)

.........

.......................

.......................

7

Zlewozmywak

.........

.......................

.......................

8

Bateria zlewozmywakowa

.........

.......................

.......................

9

Inne urządzenia ................

.........

.......................

.......................

10

..........................................

.........

.......................

.......................

11

..........................................

.........

.......................

.......................

5) w zakresie elementów budowlanych

Lp.

Wyszczególnienie sprzętu

i urządzeń

j.m.

Stan w dniu przyjęcia

Stan w dniu zdania

1

Okna (okucia)

.........

...................................

...................................

2

Drzwi zewnętrzne (okucia,

zamki)

.........

...................................

...................................

3

Drzwi wewnętrzne (okucia,

zamki)

.........

...................................

...................................

4

Podłoga

.........

...................................

...................................

5

Tynki

.........

...................................

...................................

6

Okładziny

.........

...................................

...................................

7

Inne urządzenia ................

.........

...................................

...................................

8

..........................................

.........

...................................

...................................

9

..........................................

.........

...................................

...................................

6) w zakresie wyposażenia

Lp.

Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń

j.m.

Ilość w dniu

przyjęcia

Ilość w dniu zdania

1

Biurko

.........

.........

.........

2

Dywan (chodnik, wykładzina)

.........

.........

.........

3

Firanki i zasłony

.........

.........

.........

4

Fotel 1-osobowy rozkładany

.........

.........

.........

5

Fotel klubowy

.........

.........

.........

6

Fotel gabinetowy

.........

.........

.........

7

Kanapa

.........

.........

.........

8

Karnisze

.........

.........

.........

9

Kosz na śmieci (plastikowy)

.........

.........

.........

10

Krzesło wyściełane

.........

.........

.........

11

Kuchnia gazowa lub elektryczna

.........

.........

.........

12

Lampka nocna

.........

.........

.........

13

Lodówka

.........

.........

.........

14

Lustro łazienkowe (komplet

łazienkowy)

.........

.........

.........

15

Okap kuchenny

.........

.........

.........

16

Pralka

.........

.........

.........

17

Puf

.........

.........

.........

18

Radioodbiornik

.........

.........

.........

19

Regał gabinetowy

.........

.........

.........

20

Sejf

.........

.........

.........

21

Stolik pod komputer

.........

.........

.........

22

Stolik pod RTV

.........

.........

.........

23

Stół (ława)

.........

.........

.........

24

Stół kuchenny

.........

.........

.........

25

Stół gabinetowy

.........

.........

.........

26

Stół kwadratowy

.........

.........

.........

27

Szafa na akta

.........

.........

.........

28

Szafa ubraniowa

.........

.........

.........

29

Szafka kuchenna

.........

.........

.........

30

Szafka przyłóżkowa

.........

.........

.........

31

Taboret kuchenny

.........

.........

.........

32

Tapczan

.........

.........

.........

33

Telewizor

.........

.........

.........

34

Wieszak z lustrem

.........

.........

.........

35

Żaluzje wertykalne

.........

.........

.........

36

Żyrandol

.........

.........

.........

37

Inne urządzenia:

.........

.........

.........

......

......

7) w zakresie oceny technicznego zużycia elementów wyposażenia i urządzeń

(*dotyczy kwater internatowych)

Lp.

Elementy wyposażenia

i urządzenia techniczne

Procent

zużycia

Rzeczywisty

okres

użytkowania

w latach

Ocena techniczna

naprawa*

wymiana*

1

Kuchnia gazowa

2

Kuchnia elektryczna

3

Gazowe grzejniki wody

przepływowej:

kuchnia

4

łazienka

5

Urządzenie dwufunkcyjne

6

Elektryczne podgrzewacze

wody:

kuchnia

7

łazienka

8

WC

9

Baterie:

kuchenna

10

WC, umywalkowa

11

łazienkowa, umywalkowa

12

łazienkowa, wannowa

(prysznicowa)

13

Zawory czerpalne

14

Wanna (brodzik)

emaliowana(ny)

15

Wanna (brodzik) z tworzyw

sztucznych

16

Kabina natryskowa

17

Zlewozmywak emaliowany

18

Zlewozmywak stalowy

19

Umywalka:

łazienka

20

WC

21

Misa

klozetowa:

łazienka

22

WC

23

Zbiornik

płuczący:

łazienka

24

WC

25

Bidet fajansowy

26

Szafka zlewozmywakowa

27

Meble wbudowane

28

Inne

29

...............................................

30

...............................................

UWAGI ....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla zdającego i przyjmującego.

Podpisy:

Zdający ................................................................... Przyjmujący ............................................................

________________

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

KALKULACJA ROCZNA

kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internatach/kwaterach internatowych*

oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

..................................

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie za ubiegły

rok1)

Plan na bieżący rok2)

% wzrostu

(kolumna 4:3)

miejsce w internatach/

kwaterach internatowych*

miejsce

w internatach/

kwaterach

internatowych*

1

2

3

4

5

I

Koszty (w tym):

1

zużycie materiałów i energii

a

materiały biurowe

b

środki czystości

c

koszty wyposażenia3)

d

materiały pozostałe

e

energia cieplna

f

energia elektryczna

g

gaz

h

woda

2

usługi obce

a

remontowe4)

b

konserwacje i przeglądy

c

najem i dzierżawa składników

majątkowych

d

odbiór nieczystości stałych

i płynnych

e

utrzymanie części wspólnej

(sprzątanie, pranie, odśnieżanie,

dezynfekcja, deratyzacja,

dezynsekcja)

f

pralnicze (m.in. pranie i wymiana

pościeli, firan i zasłon)

g

sprzątanie pokoi

h

łączności (pocztowe,

telekomunikacyjne, internetowe,

RTV)

i

kominiarskie

j

ochroniarskie

k

transportowe

l

pozostałe usługi

3

podatki i opłaty

4

wynagrodzenia

5

świadczenia, ubezpieczenia

połeczne i inne

1

2

3

4

5

6

koszty pozostałe

a

podróże służbowe

b

wpłaty do wspólnot

mieszkaniowych5)

c

ubezpieczenia majątkowe

d

inne

7

odpis na fundusz remontowy

w skali roku6)

II

Koszty zarządu

III

Razem – roczny koszt

utrzymania (I + II)

IV

Ilość m2 powierzchni użytkowej,

o której mowa w § 6 ust. 3

rozporządzenia

V

Roczny koszt utrzymania 1 m2

powierzchni użytkowej (III/IV)

VI

Dzienny koszt utrzymania

(V/365)

Dzienny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej

miejsca w internatach/kwaterach internatowych:

gdzie:

Dk – dzienny koszt utrzymania

_______________

* Niepotrzebne skreślić.

1) Wg kosztów ujętych w ewidencji księgowej.

2) Sporządzany w oparciu o plan finansowy.

3) Wg zapotrzebowania.

4) Kalkuluje się dla internatów.

5) Przyjmuje się oddzielnie dla każdej wspólnoty w przeliczeniu na powierzchnię użytkową kwatery internatowej.

6) Tworzy się dla kwater internatowych.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 336 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i Nr 113, poz. 745.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 216, poz. 1828), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143).