Zm.: rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.145.976

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. Nr 63, poz. 393) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Teczka akt personalnych i karta wypożyczeń teczki akt personalnych nie są dokumentami niejawnymi w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust. 8.";

2)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karta ewidencyjna nie jest dokumentem niejawnym w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.";

3)
w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Karta ewidencyjna kandydata na żołnierza zawodowego nie jest dokumentem niejawnym w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.".

Teczki akt personalnych, karty wypożyczeń teczek akt personalnych, karty ewidencyjne żołnierzy zawodowych oraz karty ewidencyjne kandydatów na żołnierzy zawodowych, które oznaczono klauzulą tajności po dniu 1 maja 2010 r., stają się z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokumentami jawnymi, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w § 7 ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.