Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.145.972

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

Na podstawie art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór.
1) karty powołania, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania osób do:
a) odbycia:
zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego,
ćwiczeń wojskowych,
b) pełnienia:
służby przygotowawczej,
okresowej służby wojskowej;
2) karty powołania, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania osób do:
a) odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
b) pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
c) okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
3) obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia powszechnej mobilizacji osób posiadających dany rodzaj karty mobilizacyjnej, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz osób obowiązanych do świadczeń na rzecz obrony - do wykonania czynności określonych w obwieszczeniu;
4) obwieszczenia wojskowego komendanta uzupełnień, określony w załączniku:
a) nr 4 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny określonych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony - do osobistego stawienia się w miejscu i czasie określonych w obwieszczeniu,
b) nr 5 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny określonych osób oraz ich stawienia się do tej służby w miejscu i czasie określonych w obwieszczeniu.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

KARTA POWOŁANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR KARTY POWOŁANIA PRZEZNACZONEJ DLA OSOBY POWOŁYWANEJ

wzór

WZÓR KARTY POWOŁANIA PRZEZNACZONEJ DLA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

OBWIESZCZENIE O MOBILIZACJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

OBWIESZCZENIE

WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

o wezwaniu w sprawie powszechnego obowiązku obrony

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR

OBWIESZCZENIE

WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

o powołaniu do czynnej służby wojskowej

wzór

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. Nr 104, poz. 864), które z dniem 1 stycznia 2010 r. utraciło moc na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278).