Law Journal

Połączenie Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.

Dz.U.2007.115.798 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zasadach finansowania nauki.

Dz.U.2007.115.795 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.115.794 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnieniu socjalnym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.115.793 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.115.792 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne.

Dz.U.2007.115.790 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2007.115.789 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób uiszczania opłat.

Dz.U.2007.114.788 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2007.114.784 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2007.114.783 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nagradzanie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Dz.U.2007.113.777 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych.

Dz.U.2007.112.775 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Dostawy bezpośrednie środków spożywczych.

Dz.U.2007.112.774 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Wzór paszportu bydła.

Dz.U.2007.112.772 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dz.U.2007.112.770 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.112.769 | ustawa z dnia 24 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Dz.U.2007.112.768 | ustawa z dnia 11 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.

Dz.U.2007.110.764 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Połączenie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytutu Celulozowo-Papierniczego.

Dz.U.2007.110.762 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2007.110.761 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2007.110.760 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu.

Dz.U.2007.110.759 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Narodowe Cele Wskaźnikowe na lata 2008-2013.

Dz.U.2007.110.757 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2007.109.755 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zasady organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

Dz.U.2007.109.753 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Dz.U.2007.109.752 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2007.109.751 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o podatku rolnym.

Dz.U.2007.109.747 | ustawa z dnia 24 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Regulamin dotyczący paczek pocztowych. Berno.2005.01.28.

Dz.U.2007.108.745 | umowa międzynarodowa z dnia 28 stycznia 2005 r. | Akt obowiązujący

Regulamin poczty listowej. Berno.2005.01.28.

Dz.U.2007.108.744 | umowa międzynarodowa z dnia 28 stycznia 2005 r. | Akt obowiązujący

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Dz.U.2007.107.742 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2007.107.741 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Dz.U.2007.107.740 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze.

Dz.U.2007.107.737 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2007.107.735 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru i osoby zarządzającego składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2007.107.734 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.107.732 | ustawa z dnia 24 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 68/06.

Dz.U.2007.106.731 | wyrok z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustalanie wartości wskaźnika hałasu LDWN.

Dz.U.2007.106.729 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Stanowiska pracy związane z obronnością kraju w administracji publicznej.

Dz.U.2007.106.724 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.2007.106.723 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego.

Dz.U.2007.106.722 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/06.

Dz.U.2007.105.721 | wyrok z dnia 29 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 8/06.

Dz.U.2007.105.720 | wyrok z dnia 29 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.105.716 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Dz.U.2007.103.711 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt jednorazowy