Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.149.999

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 lipca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu (Dz. U. Nr 113, poz. 731) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż trzech, w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelectwa,

2) oficer wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

3) przedstawiciel prokuratora okręgowego,

4) przedstawiciel wojewody.

2. Przewodniczącego komisji wyznacza komendant wojewódzki Policji spośród swoich przedstawicieli.

3. Komendant wojewódzki Policji występuje do wojewody, prokuratora okręgowego oraz komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wyznaczenie przedstawicieli do składu komisji.";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Konspekt powinien być zatwierdzony przez kierownika jednostki szkolącej i uzgodniony z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.