Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.113.731

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 sierpnia 1998 r.
w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób ubiegających się o uzyskanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia.
§  2.
1. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia są dyplomy i świadectwa wydawane przez szkoły publiczne, w tym wchodzące w skład centrów kształcenia ustawicznego, lub szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, kształcące w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia są również świadectwa szkół podoficerskich oraz dyplomy szkół oficerskich resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego.
3. Świadectwa szkół podoficerskich, o których mowa w ust. 2, potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie odpowiadającym pierwszemu stopniowi licencji pracownika ochrony fizycznej.
4. Dyplomy szkół oficerskich, o których mowa w ust. 2, potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie odpowiadającym drugiemu stopniowi licencji pracownika ochrony fizycznej.
§  3.
1. Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, obejmujący zagadnienia:
1) teoretyczne - w zakresie ogólnoprawnym, ochrony osób i ochrony mienia,
2) praktyczne - w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych,

określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szkolenie strzeleckie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzone jest zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia w zakresie teoretycznym, obejmujący zagadnienia ogólnoprawne, zawodowe z zakresu ochrony osób i mienia oraz zasad organizacji szkolenia strzeleckiego, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. Kursy pracowników ochrony fizycznej mogą być prowadzone na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty albo w przepisach o działalności gospodarczej.
§  6. Osoby ubiegające się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, z wyjątkiem osób legitymujących się dokumentami, o których mowa w § 2, składają egzamin przed komisją egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją".
§  7. Komendant wojewódzki Policji powołuje komisję i organizuje egzamin nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, powiadamiając o jego terminie i miejscu Komendanta Głównego Policji.
§  8. 1  
1. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż trzech, w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelectwa,
2) oficer wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
3) przedstawiciel prokuratora okręgowego,
4) przedstawiciel wojewody.
2. Przewodniczącego komisji wyznacza komendant wojewódzki Policji spośród swoich przedstawicieli.
3. Komendant wojewódzki Policji występuje do wojewody, prokuratora okręgowego oraz komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wyznaczenie przedstawicieli do składu komisji.
§  9.
1. Komendant Główny Policji może delegować swojego przedstawiciela do nadzorowania pracy komisji.
2. Przedstawiciel Komendanta Głównego Policji może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać, jeżeli stwierdzi:
1) ujawnienie tematów egzaminu przed wyznaczonym terminem jego rozpoczęcia,
2) niezgodność składu komisji ze składem określonym w § 8,
3) brak odpowiednich pomieszczeń, zapewniających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu praktycznego.
3. Przewodniczący komisji może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
§  10.
1. Egzamin na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej obejmuje zagadnienia określone w § 3. Zakres obowiązujących tematów egzaminu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. Egzamin na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej obejmuje zagadnienia określone w § 4. Zakres obowiązujących tematów egzaminu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Zakres obowiązujących tematów egzaminu na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej obejmuje dodatkowo zagadnienia określone w ust. 1, jeżeli kandydat nie posiada licencji pierwszego stopnia.
§  11.
1. Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.
2. Czas trwania egzaminu powinien zapewnić możliwość oceny wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych osoby do niego przystępującej.
3. Szczegółowe tematy egzaminu pisemnego są sporządzane przez wskazaną przez Komendanta Głównego Policji jednostkę organizacyjną Komendy Głównej Policji.
4. Tematy egzaminu są dostarczane komisji w kopertach, które są otwierane na sali egzaminacyjnej po zajęciu przez egzaminowanych wyznaczonych im miejsc.
5. Egzamin rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia tematów jego uczestnikom.
6. Tematy egzaminu do czasu ogłoszenia ich przez komisję stanowią tajemnicę służbową.
§  12.
1. Egzamin przeprowadzany przez komisję składa się z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
2. Egzamin teoretyczny składa się z egzaminu pisemnego i ustnego, z których wystawiana jest łączna ocena. Osoby, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu pisemnego, nie dopuszcza się do egzaminu ustnego.
3. Egzamin ustny można przeprowadzić w formie pytań bezpośrednio kierowanych do egzaminowanego przez członków komisji albo pisemnych zestawów pytań losowanych przez egzaminowanego. Pisemne zestawy pytań przygotowuje komisja we własnym zakresie.
4. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest z umiejętności samoobrony i technik interwencyjnych oraz strzeleckich.
5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu teoretycznego.
6. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
7. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu praktycznego, powtarzany jest tylko ten egzamin.
8. Termin egzaminu poprawkowego może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od daty nie zdanego egzaminu.
§  13.
1. Członkowie komisji decydują większością głosów o ocenie zdającego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
2. Przy ocenie zdających stosuje się dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna.
§  14. Podczas egzaminu mogą być obecni:
1) przedstawiciel podmiotu prowadzącego kursy pracowników ochrony,
2) przedstawiciel przedsiębiorcy zatrudniającego zdających kandydatów,
3) reprezentant izby, zrzeszenia lub stowarzyszenia pracodawców i pracowników ochrony.
§  15.
1. Komisja sporządza protokół egzaminu według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Przewodniczący komisji przekazuje protokół komendantowi wojewódzkiemu Policji, który powołał komisję.
2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, przechowywane są w komendach wojewódzkich Policji zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji archiwów i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ustalenia podstawy programowej kształcenia w zawodzie pracownik ochrony.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMÓW KURSÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ PIERWSZEGO STOPNIA

Blok ogólnoprawny

Temat I

Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Zagadnienia:

1. Szczegółowe zasady organizacji i działania wewnętrznych służb ochrony.

2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony.

3. Uprawnienia pracowników ochrony w ochronie mienia, z uwzględnieniem przypadków i warunków użycia broni i innych środków przymusu bezpośredniego.

4. Odpowiedzialność cywilna i karna pracownika ochrony.

5. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

Temat II

Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń

Zagadnienia:

1. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.

2. Podział formalny na przestępstwa i wykroczenia, konsekwencje prawnomaterialne i procesowe.

3. Podział przestępstw na zbrodnie i występki.

4. Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej.

5. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

6. Instytucja obrony koniecznej.

7. Instytucja stanu wyższej konieczności.

8. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

9. Przestępstwa przeciwko mieniu.

10. Wykroczenia przeciwko mieniu.

Temat III

Wybrane elementy prawa karnego procesowego

Zagadnienia:

1. Prawa i obowiązki świadka.

2. Uprawnienia pokrzywdzonego.

3. Ujęcie osoby.

4. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat IV

Wybrane elementy prawa cywilnego

Zagadnienie:

Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

Temat V

Wybrane elementy prawa pracy

Zagadnienia:

1. Pojęcie pracownika i pracodawcy.

2. Umowa o pracę - zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie.

3. Obowiązki pracodawcy.

4. Obowiązki pracownika.

5. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.

6. Czas pracy.

7. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. Roszczenia ze stosunku pracy.

Temat VI

Wybrane elementy psychologii

Zagadnienia:

1. Spostrzeganie - charakter bodźca, tło lub otoczenie, wpływ uczuć osobistych, nastawienia, popędy.

2. Zapamiętywanie - rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.

3. Budowa portretu pamięciowego.

4. Elementy negocjacji.

5. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

6. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Temat VII

Etyka pracownika ochrony

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia.

2. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.

3. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego.

Temat VIII

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Zagadnienia:

1. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia bronią gazową lub paralizatorem elektrycznym, omdleń.

2. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 50 godz.

Blok: ochrona osób

Temat I

Przyczyny zamachu na osoby

Zagadnienie:

Charakterystyka motywów ataków.

Temat II

Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki

Zagadnienia:

1. Atak z użyciem broni palnej z bliska.

2. Atak z użyciem broni palnej na odległość.

3. Atak z użyciem materiałów wybuchowych.

4. Uprowadzenia.

Temat III

Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom

Zagadnienia:

1. Rozpoznanie zagrożenia.

2. Wykrywanie obserwacji.

3. Taktyka ochrony w obiekcie.

4. Taktyka ochrony w miejscu publicznym.

5. Taktyka ochrony w środkach transportu.

6. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.

Temat IV

Organizacja grupy ochronnej

Zagadnienia:

1. Szyki ochronne.

2. Pierścienie bezpieczeństwa.

3. Kawalkady.

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 30 godz.

Blok: ochrona mienia

Temat I

Ochrona obiektu

Zagadnienia:

1. Cel ochrony i rodzaje zagrożeń.

2. Formy wykonywania zadań ochronnych.

3. Zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z:

1) kontrolą ruchu osobowego,

2) kontrolą ruchu materiałowego,

3) kontrolą przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4) kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

5) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,

6) fizycznym zabezpieczeniem miejsca zdarzenia (przestępstwa, wykroczenia, wypadku, pożaru),

7) zamachem terrorystycznym,

8) ochroną tajemnicy państwowej i służbowej.

4. Specyfika ochrony zakładu przemysłowego.

5. Specyfika ochrony banku.

6. Specyfika ochrony rezydencji.

7. Specyfika ochrony innych obiektów.

Temat II

Ochrona konwojów

Zagadnienia:

1. Przepisy prawa regulujące zasady transportu wartości pieniężnych.

2. Pojęcie, cel i istota konwoju.

3. Rodzaje konwojów.

4. Obowiązki dowódcy konwoju.

5. Obowiązki konwojenta.

6. Obowiązki innych osób wchodzących w skład konwoju.

7. Organizacja i zasady ochrony konwoju pieszego.

8. Organizacja i zasady ochrony konwoju wykonywanego przy pomocy środków transportu.

9. Rodzaje zagrożeń.

10. Zasady postępowania w przypadkach nadzwyczajnych.

11. Współdziałanie z Policją przy realizacji konwoju.

12. Prowadzenie dokumentacji związanej z konwojem.

Temat III

Techniczne środki zabezpieczenia mienia

Zagadnienia:

1. Ogólne wymogi prawne stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających.

2. Zabezpieczenia budowlane - klasyfikacja i przeznaczenie.

3. Zabezpieczenia mechaniczne - klasyfikacja i przeznaczenie.

4. Zabezpieczenia elektroniczne - klasyfikacja i przeznaczenie.

5. Podziały i różnice funkcjonalne urządzeń alarmowych.

6. Uszkodzenia i awaryjność urządzeń alarmowych.

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 70 godz.

Blok: wyszkolenie strzeleckie

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Temat I

Budowa i zasady działania broni

Zagadnienia:

1. Działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego oraz strzelby gładkolufowej na wybranych przykładach.

2. Podstawy celnego strzelania.

3. Rozkładanie i składanie broni na wybranych przykładach.

4. Najczęściej występujące przyczyny i objawy zacięcia broni oraz sposoby skutecznego ich usuwania.

Temat II

Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią

Zagadnienia:

1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem (rewolwerem).

2. Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy.

Temat III

Techniki posługiwania się bronią

Zagadnienia:

1. Techniki szybkiego sięgania po broń.

2. Przyjmowanie postaw strzeleckich.

3. Strzelanie.

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 35 godz.

Blok: samoobrona i techniki interwencyjne

Zajęcia praktyczne

Temat I

Samoobrona

Zagadnienia:

1. Postawy i poruszanie się w walce.

2. Techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania.

3. Pady i przewroty w walce wręcz.

4. Rzuty przez biodro oraz podcięcia zewnętrzne i ich odmiany.

5. Chwyty transportowe - dźwignie na stawy kończyn górnych.

6. Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń.

7. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

Temat II

Techniki interwencyjne

Zagadnienia:

1. Techniki kajdankowania i obszukiwania osób.

2. Posługiwanie się pałką wielofunkcyjną typu "tonfa".

3. Techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór.

4. Obrona przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami.

5. Obrona przed zagrożeniem bronią palną.

6. Podstawowe techniki posługiwania się bronią w walce.

7. Współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

Realizacja tematyki bloku w ramach zajęć praktycznych połączonych z pokazem w minimalnym łącznym wymiarze 60 godz.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INSTRUKCJA SZKOLENIA STRZELECKIEGO PRACOWNIKÓW OCHRONY

§  1. Instrukcja określa zasady organizacji i warunki bezpieczeństwa ćwiczeń i strzelań oraz program strzelań dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej.
§  2.
1. Warunkami zapewniającymi właściwe wykonanie strzelań są:
1) wszechstronna znajomość budowy i działania broni oraz utrzymanie jej we właściwym stanie technicznym,
2) ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w miejscach ćwiczeń,
3) dobra organizacja zajęć oraz wyposażenie w pomoce niezbędne do przeprowadzenia strzelania.
2. Miejsce treningów bezstrzałowych powinno zapewnić warunki do wypracowania prawidłowych nawyków związanych z dobywaniem broni i jej użyciem. Powinno ono być wyposażone w: miniatury tarcz-celów, lustro umożliwiające samokontrolę oraz podstawowy zestaw środków do czyszczenia i konserwacji broni.
3. Trening polega na ćwiczeniu, decydujących o celności i skuteczności ognia, poszczególnych czynności i elementów:
1) postaw strzeleckich,
2) dobywania broni z kabury i przeładowania,
3) składania się do strzału,
4) celowania i ściągania języka spustowego.
§  3. W doskonaleniu umiejętności strzeleckich pracowników ochrony należy korzystać z wszelkich dostępnych pomocy dydaktycznych, takich jak: amunicja szkolna, ćwiczebna, przybory kontrolne, a także korzystać ze strzelnic sportowych, z broni małokalibrowej lub pneumatycznej oraz trenażerów komputerowych.
§  4.
1. Pierwsze strzelania ze wszystkich rodzajów broni przeprowadza się przy dobrej widoczności i dogodnych warunkach atmosferycznych oraz podaje się szkolonym celowniki i punkt celowania.
2. Kolejne strzelania można przeprowadzać w dowolnych warunkach atmosferycznych.
3. W końcowym etapie szkolenia można przeprowadzać strzelania w warunkach ograniczonej widoczności i w różnych porach doby.
4. Warunkiem dopuszczenia do następnego etapu szkolenia jest co najmniej dostateczne opanowanie poprzedniego etapu.
§  5.
1. Trening z broni palnej krótkiej, pistoletów maszynowych i strzelb gładkolufowych prowadzony jest na czterech poziomach zaawansowania umiejętności i obejmuje strzelanie:
1) przygotowawcze, o którym mowa w § 22,
2) szkolne, o którym mowa w § 23, 24, 27 i 28,
3) dynamiczne, o którym mowa w § 25,
4) sytuacyjne, o którym mowa w § 26.
2. Do strzelania przygotowawczego dopuszcza się osoby, które wykazały się znajomością budowy i zasad działania broni palnej i posługiwania się nią oraz zachowania warunków bezpieczeństwa podczas ćwiczeń strzeleckich.
3. Do strzelań szkolnych dopuszcza się osoby, które wykonały strzelanie przygotowawcze.
4. Do strzelań dynamicznego i sytuacyjnego dopuszcza się osoby, które w strzelaniach szkolnych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
§  6.
1. Zajęcia praktyczne z nauki strzelania z broni palnej przeprowadza się na placach ćwiczeń, strzelnicach i poligonach zapewniających bezpieczeństwo ćwiczących - zgodnie z warunkami technicznymi dla tych miejsc, określonymi w odrębnych przepisach.
2. Warunki techniczne, jakie muszą spełniać strzelnice znajdujące się w pomieszczeniach, powinny odpowiadać warunkom policyjnych strzelnic ćwiczebnych, określonym przez Komendanta Głównego Policji lub inne uprawnione organy.
§  7.
1. Prowadzący strzelanie odpowiada za bezpieczeństwo i porządek na strzelnicy.
2. Prowadzącym strzelanie może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w jednostkach organizacyjnych Policji, Wojska Polskiego, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.
3. Prowadzący strzelanie ma obowiązek opracowania przed zajęciami konspektu uwzględniającego organizację, metodę, przebieg i czas zajęć.
4. 2 Konspekt powinien być zatwierdzony przez kierownika jednostki szkolącej i uzgodniony z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji.
§  8.
1. Przed rozpoczęciem strzelania z broni palnej prowadzący strzelanie zobowiązany jest zapewnić łączność radiotelefoniczną lub telefoniczną ze stanowiskiem jednostki organizacyjnej, która zapewni możliwość natychmiastowego przybycia na strzelnicę zespołu medycznego w razie nieszczęśliwego wypadku.
2. Strzelanie przerywa się w razie stwierdzenia braku łączności.
3. W miarę potrzeb i możliwości zaleca się obecność na strzelnicy lekarza lub pielęgniarki.
§  9. Strzelanie rozpoczyna się po oznakowaniu strzelnicy czerwoną chorągiewką na maszcie w dzień, a w nocy - po zapaleniu czerwonej lampy sygnalizacyjnej. Linie wyjścia oznacza się białą chorągiewką, a linie ognia - czerwoną chorągiewką.
§  10.
1. Osoby przebywające na strzelnicy obowiązane są ściśle przestrzegać poleceń prowadzącego strzelanie i bezwzględnie je wykonywać.
2. W wypadku stwierdzenia w czasie strzelania naruszenia zasad bezpieczeństwa prowadzący strzelanie przerywa zajęcia, po czym informuje o tym kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie oraz właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji.
§  11.
1. Składanie się do strzału, celowanie i strzelanie "na sucho", tj. trening bezstrzałowy, dozwolone jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
2. Z wyjątkiem linii ognia i miejsca przeznaczonego do treningu bezstrzałowego przebywający w obiektach strzelnicy noszą broń zabezpieczoną w kaburze.
§  12. Otwarcie i przerwanie ognia następuje na rozkaz prowadzącego strzelanie, wydany ustnie, umówionymi znakami lub sygnałami.
§  13. Podczas szkolenia strzeleckiego zabrania się:
1) dopuszczania do strzelania osób nienależycie przeszkolonych, niezdolnych psychicznie do prowadzonego strzelania, których zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników zajęć,
2) strzelania z broni technicznie niesprawnej,
3) strzelania niesprawną amunicją lub amunicją, której użycie jest zabronione,
4) strzelania do obiektów i urządzeń będących w obrębie pola tarczowego, a nie będących celem,
5) strzelania do ptaków i innych zwierząt,
6) kierowania broni w stronę osób,
7) ładowania broni amunicją bez polecenia prowadzącego strzelanie,
8) samowolnej zmiany odległości strzelania oraz stosowania sztucznej zasłony przed wiatrem i słońcem,
9) przedłużania czasu strzelania w przypadku strzelania na czas,
10) wydawania większej liczby naboi niż przewiduje rodzaj strzelania.
§  14.
1. Strzelanie przerywa się na komendę "PRZERWIJ OGIEŃ" w sytuacjach:
1) pojawienia się przed strzelającym, w obrębie kulochwytu i wałów bocznych, ludzi lub zwierząt,
2) padania pocisków poza obrębem kulochwytu i wałów bocznych,
3) rykoszetowania pocisków w kierunku strzelających,
4) otrzymania meldunku z posterunku obserwacyjnego o naruszeniu zasad bezpieczeństwa.
2. W sytuacjach zagrożenia komendę "PRZERWIJ OGIEŃ" podaje uczestnik strzelania, który stwierdził niebezpieczeństwo.
3. Oddawanie strzałów po komendzie "PRZERWIJ OGIEŃ" jest niedopuszczalne.
§  15.
1. Do obowiązków strzelającego należy:
1) kierowanie broni jedynie w stronę kulochwytu,
2) rozpoczęcie strzelania na komendę prowadzącego,
3) natychmiastowe przerwanie strzelania po komendzie "PRZERWIJ OGIEŃ", a także w przypadku pojawienia się przed strzelającym, w obrębie kulochwytu i wałów bocznych, ludzi i zwierząt, zdjęcie palca z języka spustowego, zabezpieczenie broni, opuszczenie broni do postawy "gotów",
4) oddanie strzału kontrolnego w kierunku kulochwytu po zakończeniu strzelania,
5) bezwzględne wykonywanie poleceń i rozkazów prowadzącego strzelanie.
2. W przypadku zacięcia się broni strzelający sygnalizuje zacięcie przez podniesienie wolnej ręki do góry oraz okrzyk "zacięcie". Broń trzymana jest w postawie "gotów", palec zdjęty z języka spustowego.
§  16.
1. Osobami funkcyjnymi na strzelnicy są:
1) prowadzący strzelanie,
2) amunicyjny,
3) dowódca ubezpieczenia,
4) ubezpieczający,
5) tarczowy.
2. Przed rozpoczęciem strzelania prowadzący ma obowiązek:
1) pobrania amunicji,
2) sprawdzenia, czy strzelnica jest przygotowana do strzelania zgodnie z warunkami bezpieczeństwa,
3) umieszczenia w miejscach widocznych dla osób postronnych oznakowań na kulochwycie i wałach bocznych,
4) w miarę potrzeby wyznaczenia osób funkcyjnych oraz przeprowadzenia z nimi instruktażu,
5) sprawdzenia, czy tarcze są odpowiednie do danego strzelania, czy zostały właściwie ustawione i zamocowane, czy mechanizm chowania i pokazywania tarcz należycie funkcjonuje,
6) omówienia z uczestnikami strzelania warunków strzelania oraz zasad bezpieczeństwa,
7) podziału uczestników strzelania na grupy szkoleniowe i zmiany.
§  17. W czasie strzelania prowadzący obowiązany jest do:
1) czuwania nad bezpieczeństwem strzelających oraz innych osób przebywających na strzelnicy,
2) kontrolowania właściwego wykonywania strzelań, przestrzegania ich warunków oraz zgodności zapisywania wyników strzelań.
§  18. Po zakończeniu strzelania prowadzący ma obowiązek:
1) omówienia wyników,
2) sprawdzenia i uporządkowania strzelnicy,
3) rozliczenia się z amunicji.
§  19. Amunicyjny jest obowiązany do:
1) wydania amunicji w punkcie amunicyjnym w ilości przewidzianej danym strzelaniem,
2) dopilnowania zebrania łusek po strzelaniu,
3) wypełnienia listy wyników strzelania stanowiącej wzór nr 1, zawarty w załączniku do instrukcji, w pozycjach dotyczących ilości wydanej i zużytej amunicji.
§  20. Dowódca ubezpieczenia jest obowiązany do:
1) znajomości schematu rozmieszczenia posterunków ubezpieczających strzelnicy,
2) osobistego rozprowadzenia ubezpieczających na posterunki, wskazania sektorów obserwacji oraz sposobu porozumiewania się,
3) skontrolowania terenu strzelnicy i usunięcia osób postronnych,
4) zameldowania prowadzącemu strzelanie o wykonaniu czynności określonych w pkt 2 i 3 i pozostania do jego dyspozycji przez cały czas strzelania,
5) zdjęcia posterunków po zakończeniu strzelania.
§  21. Do obowiązków tarczowych należy:
1) obsługa tarcz,
2) niezwłoczne wykonywanie rozkazów prowadzącego strzelanie,
3) zmiana pozycji celów w nakazany sposób.
§  22. Strzelanie nr 1 - przygotowawcze.
1. Warunki strzelania:

broń: pistolet

cel: tarcza TS-2

odległość: 10 m

liczba naboi: 6 szt.

postawa: stojąca

czas: dowolny

ocena: bardzo dobra - 45 pkt

dobra - 35 pkt

dostateczna - 25 pkt

2. Sposób przeprowadzenia strzelania:
1) na linii wyjściowej zmiana strzelająca otrzymuje amunicję i umieszcza ją w magazynkach odłączonych od pistoletów,
2) zmiana, mając pistolety w kaburze, magazynki w rękach, na komendę "NA LINIĘ OGNIA - MARSZ", zajmuje stanowiska ogniowe i przyjmuje określoną warunkami strzelania postawę strzelecką,
3) na komendę "ŁADUJ BROŃ" strzelający wyjmują z kabury pistolety, dołączając do nich magazynki, kierują broń w stronę kulochwytu i meldują kolejno gotowość do strzelania, np. "STANOWISKO PIERWSZE - GOTÓW DO STRZELANIA"; dopuszcza się meldowanie o gotowości do strzelania przez podniesienie wolnej ręki w górę,
4) prowadzący strzelanie, po upewnieniu się o gotowości całej zmiany do strzelania, wydaje komendę "UWAGA - OGNIA",
5) strzelający przeładowują broń i oddają strzały,
6) strzelający po ukończeniu strzelania unoszą broń do góry na wysokość głowy, z lufą skierowaną w górę i w przód pod kątem ok. 60° do poziomu i mogą meldować głosem, np. "STANOWISKO PIERWSZE - UKOŃCZYŁ STRZELANIE",
7) po ukończeniu strzelania przez zmianę, prowadzący strzelanie wydaje komendę "ROZŁADUJ - DO PRZEJRZENIA BROŃ", strzelający odłączają magazynki od pistoletów i unoszą obie ręce powyżej barku, trzymając w jednej ręce magazynek zwrócony donośnikiem do góry, a w drugiej - pistolet z zamkiem przesuniętym w tylne położenie,
8) prowadzący strzelanie przegląda broń i po upewnieniu się, że w komorze nabojowej i magazynkach nie ma amunicji, stwierdza ten fakt słowem "PRZEJRZAŁEM",
9) strzelający zwalnia zamek, oddając strzał kontrolny w kierunku tarczy, dołącza magazynek do pistoletu, zabezpiecza i chowa go do kabury,
10) prowadzący wydaje komendę "ZMIANA DO TARCZ - MARSZ", gdzie następuje zapoznanie się z wynikami strzelania oraz omówienie i zarejestrowanie strzelania.
§  23. Strzelanie nr 2 - szkolne.
1. Warunki strzelania:

broń: pistolet

cel: figura TS-3

odległość: 15 m

liczba naboi: 6 szt.

postawa: stojąca

czas: 25 sek.

ocena: bardzo dobra - 55 pkt

dobra - 45 pkt

dostateczna - 40 pkt

2. Sposób przeprowadzenia strzelania:
1) na linii wyjściowej zmiana strzelająca otrzymuje amunicję i umieszcza ją w magazynkach odłączonych od pistoletów,
2) zmiana, mając pistolety w kaburze, magazynki w rękach, na komendę "NA LINIĘ OGNIA - MARSZ", zajmuje stanowiska ogniowe i przyjmuje określoną warunkami strzelania postawę strzelecką,
3) na komendę "PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STRZELANIA" strzelający dołączają magazynek do pistoletu, odbezpieczają go i wkładają do kabury, o gotowości do strzelania meldują jak w strzelaniu nr 1,
4) na wydaną przez prowadzącego strzelanie komendę "OGNIA" strzelający wyjmują z kabury pistolety, wprowadzają nabój do komory nabojowej i prowadzą ogień,
5) po upływie 25 sek. od komendy "OGNIA" prowadzący podaje komendę "PRZERWIJ OGIEŃ", a następnie "ROZŁADUJ - DO PRZEJRZENIA BROŃ",
6) strzelający, który oddał 6 strzałów, przyjmuje postawę swobodną stojąc, odłącza magazynek od pistoletu i unosi obie ręce powyżej barku, trzymając w jednej magazynek zwrócony donośnikiem do góry, a w drugiej pistolet z zamkiem przesuniętym w tylne położenie, czeka na podejście prowadzącego strzelanie i potwierdzenie przejrzenia broni,
7) prowadzący strzelanie przegląda broń i po upewnieniu się, że w komorze nabojowej i magazynkach nie ma amunicji, stwierdza ten fakt słowem "PRZEJRZAŁEM",
8) strzelający, który do komendy "PRZERWIJ OGIEŃ" wystrzelił mniej niż 6 pocisków, trzyma broń skierowaną w stronę tarczy i czeka na podejście prowadzącego strzelanie, aby pod jego nadzorem rozładować broń i magazynek, a naboje oddać amunicyjnemu,
9) strzelający po przejrzeniu broni przez prowadzącego strzelanie zwalnia zamek, oddając strzał kontrolny w kierunku tarczy, dołącza do pistoletu magazynek i chowa go do kabury,
10) prowadzący wydaje komendę "ZMIANA DO TARCZ - MARSZ", gdzie następuje zapoznanie się z wynikami strzelania oraz omówienie i zarejestrowanie rezultatów strzelania.
3. Jeżeli strzelający nie oddał do tarczy 6 strzałów, zalicza się mu przestrzeliny uzyskane do czasu przerwania ognia. Oddanie strzału po komendzie "PRZERWIJ OGIEŃ" powoduje odliczenie punktów za najlepszą przestrzelinę.
§  24. Strzelanie nr 3 - szkolne.
1. Warunki strzelania:

broń: pistolet

cel: figura TS-3

odległość: 15 m

liczba naboi: 12 szt.

postawa: stojąca, a następnie klęcząca

czas: 45 sek.

ocena: bardzo dobra - 100 pkt

dobra - 80 pkt

dostateczna - 70 pkt

2. Sposób prowadzenia strzelania:
1) na linii wyjściowej zmiana strzelająca otrzymuje 12 szt. amunicji, które umieszcza w dwóch magazynkach (po 6 szt. w każdym), jeden magazynek dołącza do pistoletu, drugi umieszcza w ładownicy lub chowa do kieszeni,
2) zmiana, mając pistolety w kaburach, na komendę "NA LINIĘ OGNIA - MARSZ", zajmuje stanowiska ogniowe,
3) na komendę "PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STRZELANIA" strzelający dołączają magazynek do pistoletu, odbezpieczają go i wkładają do kabury, o gotowości do strzelania meldują jak w strzelaniu nr 1,
4) prowadzący strzelanie wydaje indywidualnie każdemu strzelającemu komendę do otwarcia ognia, np. "JEDYNKA, OGNIA"; może strzelać jednocześnie cała zmiana na komendę "ZMIANA, OGNIA",
5) strzelający znajdujący się na stanowisku nr 1 wyjmuje z kabury broń, wprowadza nabój do komory nabojowej i prowadzi ogień,
6) po oddaniu 6 strzałów strzelający przyjmuje postawę klęczącą, zmienia magazynek i kontynuuje strzelanie w kierunku tarczy,
7) po upływie 45 sek. od komendy "OGNIA" prowadzący podaje komendę "PRZERWIJ OGIEŃ", a następnie "ROZŁADUJ - DO PRZEJRZENIA BROŃ",
8) strzelający, który oddał 12 strzałów, odłącza magazynek od pistoletu i unosi obie ręce powyżej barku, trzymając w jednej dwa magazynki zwrócone donośnikiem do góry, a w drugiej pistolet z zamkiem przesuniętym w tylne położenie, czeka na podejście prowadzącego strzelanie i potwierdzenie przejrzenia broni,
9) prowadzący strzelanie przegląda broń i po upewnieniu się, że w komorze nabojowej i magazynkach nie ma amunicji, stwierdza ten fakt słowem "PRZEJRZAŁEM",
10) strzelający, który do komendy "PRZERWIJ OGIEŃ" wystrzelił mniej niż 12 pocisków, trzyma broń skierowaną w stronę tarczy i czeka na podejście prowadzącego strzelanie, aby pod jego nadzorem rozładować broń i magazynek, a naboje oddać amunicyjnemu,
11) strzelający po przejrzeniu broni przez prowadzącego strzelanie zwalnia zamek, oddając strzał kontrolny w kierunku tarczy, dołącza magazynek do pistoletu i chowa go do kabury, drugi magazynek chowa do ładownicy lub kieszeni,
12) prowadzący strzelanie wydaje komendę do otwarcia ognia następnemu strzelającemu. np. "DWÓJKA, OGNIA",
13) po wykonaniu strzelania przez całą zmianę strzelających prowadzący strzelanie wydaje komendę "ZMIANA DO TARCZ - MARSZ", gdzie następuje zapoznanie się z wynikami strzelania oraz omówienie i zarejestrowanie rezultatów.
3. Jeżeli strzelający nie oddał do tarczy 12 strzałów, zalicza się mu przestrzeliny uzyskane do czasu przerwania ognia. Oddanie strzału po komendzie "PRZERWIJ OGIEŃ" powoduje odliczenie punktów za najlepszą przestrzelinę.
§  25. Strzelanie nr 4 - dynamiczne.
1. Warunki strzelania:

broń: pistolet

cel: figura TS-9

odległość: 15 m i 10 m

dobieg: 25 m

liczba naboi: 10 szt.

postawa: na 15 m klęcząca, na 10 m stojąca

czas: 45 sek.

sposób przeprowadzenia strzelania - indywidualnie

ocena: bardzo dobra - 8 przestrzelin

dobra - 6 przestrzelin

dostateczna - 4 przestrzeliny

2. Sposób prowadzenia strzelania:
1) na linii startu (35 m od tarczy) strzelający otrzymuje 10 szt. amunicji, którą umieszcza w dwóch magazynkach (po 5 w każdym), jeden magazynek dołącza do pistoletu, drugi natomiast chowa do kieszeni,
2) na komendę prowadzącego strzelanie "NA LINIĘ OGNIA - BIEGIEM MARSZ" strzelający biegnie na linię ognia usytuowaną 15 m od celu; komendę można wydać umówionym sygnałem, np. gwizdkiem lub chorągiewką,
3) strzelający po wbiegnięciu na linię ognia wyjmuje z kabury pistolet, wprowadza nabój do komory nabojowej, przyjmuje postawę klęczącą i oddaje 5 strzałów w kierunku tarczy,
4) po oddaniu pierwszych 5 strzałów strzelający biegnie na linię ognia 10 m, przyjmuje postawę klęczącą, wymienia magazynek, zwalnia zamek, przechodzi do postawy stojąc i oddaje kolejne 5 strzałów,
5) po upływie 45 sek. od komendy "NA LINIĘ OGNIA - BIEGIEM MARSZ" prowadzący strzelanie wydaje komendę "PRZERWIJ OGIEŃ - ROZŁADUJ - DO PRZEJRZENIA BROŃ",
6) strzelający, który oddał maksymalną ilość strzałów, odłącza magazynek od pistoletu i unosi obie ręce powyżej barku, trzymając w jednej dwa magazynki zwrócone donośnikami do góry, a w drugiej pistolet z zamkiem przesuniętym w tylne położenie, czeka na podejście prowadzącego strzelanie i potwierdzenie przejrzenia broni,
7) prowadzący strzelanie przegląda broń i, po upewnieniu się, że w komorze nabojowej i magazynkach nie ma amunicji, stwierdza ten fakt słowem "PRZEJRZAŁEM",
8) strzelający, który od komendy "PRZERWIJ OGIEŃ" wystrzelił mniej niż 10 pocisków, trzyma broń skierowaną w stronę tarczy i czeka na podejście prowadzącego strzelanie, aby pod jego nadzorem rozładować broń i magazynek, a naboje oddać amunicyjnemu,
9) strzelający po przejrzeniu broni przez prowadzącego strzelanie zwalnia zamek, oddając strzał kontrolny w kierunku tarczy, dołącza magazynek do pistoletu i chowa go do kabury,
10) prowadzący wydaje komendę "ZMIANA DO TARCZ - MARSZ", gdzie następuje zapoznanie się z wynikami strzelania oraz omówienie i zarejestrowanie rezultatów strzelania.
3. Jeżeli strzelający nie oddał do tarczy 10 strzałów, zalicza się mu przestrzeliny uzyskane do czasu przerwania ognia. Oddanie strzału po komendzie "PRZERWIJ OGIEŃ" powoduje odliczenie punktów za najlepszą przestrzelinę.
§  26. Strzelanie nr 5 - sytuacyjne.
1. Warunki strzelania:

broń: pistolet

cel: figura TS-3a

odległość: 15 m i 10 m

dobieg: 20 m

liczba naboi: 12 szt.

postawa: na 15 m stojąca, na 10 m klęcząca

czas: 45 sek.

sposób przeprowadzenia strzelania - indywidualnie

pomoce: przenośne imitacje osłony wykonane z materiału drewnopodobnego o wymiarach 2 m x 2 m i 0,9 m x 0,9 m, ustawione na linii ognia

ocena: bardzo dobra - 11 przestrzelin

dobra - 9 przestrzelin

dostateczna - 7 przestrzelin

2. Sposób prowadzenia strzelania:
1) na linii startu (35 m od tarczy) strzelający otrzymuje 12 szt. amunicji, którą umieszcza w dwóch magazynkach (po 6 w każdym), jeden magazynek dołącza do pistoletu, drugi natomiast chowa do ładownicy lub kieszeni,
2) strzelający chowa pistolet do kabury i przez uniesienie ręki daje znak gotowości prowadzącemu strzelanie,
3) prowadzący strzelanie białą chorągiewką daje znak startu, uruchamia stoper,
4) strzelający biegnie do osłony o wymiarach 2 m x 2 m, ustawionej na linii 15 m od celu, chowa się za nią, wyjmuje broń, wychyla się zza osłony i z pozycji stojącej frontalnej, wykorzystując częściowo osłonę, oddaje 6 strzałów w kierunku tarczy,
5) strzelający ponownie chowa się za osłonę, zmienia magazynek, zwalnia zamek i biegnie w kierunku drugiej osłony o wymiarach 0,9 m x 0,9 m ustawionej na linii 10 m od celu,
6) przyjmuje postawę klęczącą i, wykorzystując osłonę, oddaje 6 strzałów w kierunku tarczy,
7) dalsze czynności wykonuje jak w § 25 ust. 2 pkt 5-10.
3. Strzelającemu zalicza się tylko przestrzeliny do komendy "PRZERWIJ OGIEŃ".
§  27. Strzelanie nr 6 - szkolne.
1. Warunki strzelania:

broń: pistolet maszynowy

cel: figura TS-3

odległość: 20 m

liczba naboi: 9 szt. krótkimi seriami

postawa: stojąca (z wysuniętą kolbą - broń trzymana oburącz)

czas: dowolny

sposób przeprowadzenia strzelania - indywidualnie

ocena: bardzo dobra - 50 pkt

dobra - 40 pkt

dostateczna - 30 pkt

2. Sposób prowadzenia strzelania:
1) strzelający (z bronią w kaburze) po otrzymaniu amunicji na linii wyjściowej ładuje ją do magazynka,
2) na komendę "ZMIANA NA LINIĘ OGNIA - MARSZ" zajmuje pozycję na linii ognia,
3) na komendę "PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STRZELANIA" strzelający wyjmuje pistolet z kabury, rozkłada kolbę i dołącza do broni magazynek; przyjmuje postawę strzelecką; ustawia celownik "75", odbezpiecza pistolet, wprowadza nabój do komory nabojowej i melduje gotowość do strzelania,
4) prowadzący strzelanie wydaje komendę "UWAGA, KRÓTKIMI SERIAMI - OGNIA",
5) strzelający oddaje trzy krótkie serie w kierunku tarczy i po wystrzeleniu naboi bez zmiany postawy melduje ukończenie strzelania,
6) po zakończeniu strzelania przez całą zmianę prowadzący strzelanie wydaje komendę "ROZŁADUJ BROŃ",
7) strzelający odłącza magazynek tą ręką, którą wcześniej naciskał język spustowy, ustawia go przy chwycie w ten sposób, aby donośnik znajdował się na wysokości zamka, ustawiając broń na wysokości ramion lufą skierowaną w stronę tarczy,
8) prowadzący strzelanie przegląda broń i po upewnieniu się, że w komorze nabojowej i magazynku nie ma amunicji, stwierdza ten fakt słowem "PRZEJRZAŁEM",
9) strzelający oddaje strzał kontrolny w kierunku tarczy, dołącza magazynek do pistoletu, zabezpiecza go, wkłada do kabury,
10) prowadzący wydaje komendę "ZMIANA DO TARCZ - MARSZ", gdzie następuje zapoznanie się z wynikami strzelania oraz omówienie i zarejestrowanie rezultatów strzelania.
§  28. Strzelanie nr 7 - szkolne
1. Warunki strzelania:

broń: strzelba gładkolufowa

cel: figura TS-3a

odległość: 15 m

liczba naboi: 4 szt. "Breneke"

postawa: klęcząca

czas: dowolny

zaliczenie: trafienie celu 2 nabojami

2. Sposób prowadzenia strzelania:
1) strzelający po otrzymaniu amunicji na linii wyjściowej ładuje ją do strzelby,
2) na komendę "ZMIANA NA LINIĘ OGNIA - MARSZ" zajmuje pozycję na linii ognia,
3) na komendę "PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STRZELANIA" przyjmuje postawę strzelecką i melduje gotowość do strzelania,
4) prowadzący strzelanie wydaje komendę "OGNIA",
5) strzelający oddaje cztery strzały w kierunku tarczy,
6) po zakończeniu strzelania przez całą zmianę prowadzący strzelanie wydaje komendę "ROZŁADUJ BROŃ",
7) strzelający odciąga i przytrzymuje w tylnym położeniu rękojeść przeładowania,
8) prowadzący strzelanie przegląda broń i po upewnieniu się, że w komorze nabojowej i magazynku nie ma amunicji, potwierdza ten fakt słowem "PRZEJRZAŁEM",
9) strzelający oddaje strzał kontrolny w kierunku tarczy i zabezpiecza broń,
10) prowadzący wydaje komendę "ZMIANA DO TARCZ - MARSZ", gdzie następuje zapoznanie się z wynikami strzelania oraz omówienie i zarejestrowanie rezultatów strzelania.
§  29.
1. Strzelania określone w § 25 i 26 należy poprzedzić treningiem bezstrzałowym, zgodnym z warunkami strzelań.
2. Graficzne wizerunki tarcz i figur strzelniczych określa wzór nr 2 zawarty w załączniku do instrukcji.
§  30.
1. Strzelanie z broni palnej ocenia się w skali czterostopniowej: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna.
2. Ocenę umiejętności strzeleckich wystawia się na podstawie stopnia spełnienia warunków określonych dla danego strzelania.
§  31.
1. Za trafienie uważa się wyraźne przestrzeliny w tarczy. Przestrzelina musi być wynikiem trafienia bezpośredniego. W razie większej liczby trafień ocenia się tylko liczbę trafień przewidzianych warunkami strzelania. Odrzucane jest wówczas trafienie o największej wartości.
2. W strzelaniu ocenianym na punkty zalicza się przestrzelinę naruszającą pierścień pola punktowego. Jeżeli przestrzelina dotyka pierścienia (linii) o wyższej wartości, zalicza się strzał o wyższej wartości punktów.
§  32. Oceny wystawione ze strzelań wpisuje się na listę wyników strzelania określoną we wzorze nr 1 zawartym w załączniku do instrukcji.

ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI[]

Wzór nr 1

Pieczęć nagłówkowa

placówki szkolącej

LISTA WYNIKÓW STRZELANIA

Strzelanie nr ...................... z ........................

Nazwa kursu ...................................................

Dnia ..........................................................

Lp.Imię i nazwisko strzelającegoIlość trafień/

punkty

OcenaIlość wydanych naboiPokwitowanie strzelającegoUwagi
1234567
Razem amunicji
Zużyto amunicji na przestrzeliwanie lub sprawdzanie broni
Ogółem zużyto amunicji

Strzelało ................ Uzyskane oceny:

Strzelanie

wykonało ................ bardzo dobre ................

dobre ................

dostateczne ................

niedostateczne ................

.................................

(podpis prowadzącego strzelanie)

Wzór nr 2

WZORY TARCZ I FIGUR STRZELNICZYCH

Rys. 1. TS-2

Rys. 2. TS-3

Rys. 3. TS-3a

Rys. 4. TS-9

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMÓW KURSÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ DRUGIEGO STOPNIA

Blok ogólny

Temat I

Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia

Zagadnienia:

1. Pojęcia podstawowe.

2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie - kryteria sporządzania wykazów, odpowiedzialność karna związana z brakiem zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

3. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.

4. Wewnętrzne służby ochrony - zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie.

5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

6. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony.

7. Uprawnienia pracowników ochrony w ochronie osób i mienia z uwzględnieniem środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej.

8. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.

9. Zakres i tryb sprawowania przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

Temat II

Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania

Zagadnienia:

1. System kierowania instytucją:

1) instytucja jako system zorganizowany,

2) ogólne zasady kierowania,

3) style kierowania,

4) kierowanie jako proces podejmowania decyzji.

2. Organizowanie stanowisk pracy:

1) określenie zadań,

2) określenie uprawnień,

3) określenie odpowiedzialności.

3. Polityka kadrowa.

4. System motywacji i kontroli.

Temat III

Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia psychologii pracy.

2. Procesy poznawcze:

1) odbiór danych,

2) spostrzeganie,

3) przetwarzanie danych.

3. Niektóre zagadnienia psychologii osobowości:

1) zainteresowania i skłonności,

2) uzdolnienia i zdolności,

3) charakter.

4. Analiza społeczeństwa:

1) pojęcie i struktura grupy społecznej,

2) klasyfikacja grupy społecznej,

3) grupy celowe,

4) tłum i inne zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań.

5. Analiza ważniejszych procesów społecznych:

1) procesy przystosowania,

2) współpraca,

3) współzawodnictwo,

4) konflikt.

Temat IV

Wybrane zagadnienia kryminologii

Zagadnienia:

1. Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości.

2. Niektóre zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym.

3. Profilaktyka kryminologiczna.

Temat V

Wybrane zagadnienia kryminalistyki

Zagadnienia:

1. Pojęcie, istota i zadania kryminalistyki.

2. Zasadnicze źródła informacji.

3. Ślady kryminalistyczne.

4. Metody identyfikacji człowieka i rzeczy.

5. Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie do czasu przybycia Policji.

Temat VI

Etyka zawodowa pracownika ochrony

Zagadnienia:

1. Normy moralne a normy prawne.

2. Normy moralne w sytuacjach konfliktowych,

3. Etyczne aspekty relacji pracownik ochrony - obywatel.

4. Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Temat VII

Wybrane zagadnienia z ekonomii

Zagadnienia:

1. Przedmiot i metoda ekonomii.

2. System gospodarczy i podmioty gospodarcze.

3. Rynek jako mechanizm gospodarczy.

4. Przedsiębiorstwo a rynek.

5. Rynek kapitałowy.

Temat VIII

Organizacja administracji państwowej i samorządowej

Zagadnienia:

1. Struktura organizacji państwa.

2. Struktura organizacji samorządowej.

3. Rola państwa i samorządów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Temat IX

Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej

Zagadnienia:

1. Pojęcie tajemnicy państwowej.

2. Pojęcie tajemnicy służbowej.

3. Zasady postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową.

Temat X

Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych

Zagadnienia:

1. Terroryzm - początki i jego rozwój.

2. Zabezpieczenia karnoprawne przy zwalczaniu terroryzmu w Polsce i na świecie.

3. Motywy działań terrorystycznych.

4. Przykładowe działania sprawców zamachów terrorystycznych.

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 60 godz.

Blok prawny

Temat I

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Zagadnienia:

1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

2. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.

3. Oświadczenie woli i wady oświadczenia woli.

4. Pojęcie umowy, forma zawarcia umowy.

5. Pojęcie zobowiązania.

6. Umowa o dzieło.

7. Umowa zlecenia.

8. Instytucja spółki cywilnej.

9. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

10. Czyny niedozwolone.

Temat II

Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego

Zagadnienia:

1. Źródła i podział prawa karnego.

2. Zasady odpowiedzialności karnej.

3. Formy popełnienia przestępstwa.

4. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną.

5. Przestępstwa przeciwko wolności.

6. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

7. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

8. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

9. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji.

10. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

11. Podmioty procesu karnego (pokrzywdzony, świadek).

12. Czynności procesowe.

13. Środki dowodowe.

14. Postępowanie przygotowawcze.

Temat III

Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego

Zagadnienia:

1. Źródła prawa administracyjnego.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa administracyjnego.

3. Uczestnicy postępowania administracyjnego - ich prawa i obowiązki.

4. Tryb postępowania administracyjnego.

5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

6. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.

Temat IV

Wybrane zagadnienia prawa handlowego

Zagadnienia:

1. Podmioty prawa handlowego.

2. Pojęcie firmy.

3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - struktura, organizacja, odpowiedzialność.

4. Spółka akcyjna - struktura, organizacja, odpowiedzialność.

Temat V

Wybrane zagadnienia prawa finansowego

Zagadnienia:

1. Podstawy prawne rachunkowości.

2. Istota podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Istota podatku dochodowego od osób prawnych.

4. Istota podatku od towarów i usług.

Temat VI

Wybrane zagadnienia prawa pracy

Zagadnienia:

1. Źródła prawa pracy.

2. Nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy.

3. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

4. Regulaminy pracy.

5. Czas pracy - wymiar i rozkład, godziny nadliczbowe i urlopy.

6. Pojęcie ryzyka zawodowego.

7. Badania lekarskie.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

9. Środki ochrony indywidualnej.

10. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów i seminariów w minimalnym łącznym wymiarze 60 godz.

Blok zawodowy

Temat I

Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony

Zagadnienia:

1. Zasady dokonywania analizy zaistniałych i potencjalnych zagrożeń.

2. Zasady określania organizacji, struktury i wykonywania ochrony.

3. Kalkulacja i dyslokacja sił i środków.

4. Określenie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia dla pracowników ochrony.

5. Przydzielanie zadań dla pracowników ochrony.

Temat II

Podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osób i mienia

Zagadnienia:

1. Ochrona stała.

2. Ochrona doraźna.

3. Dozór sygnałów alarmowych.

4. Konwój.

Temat III

Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań pracownika ochrony

Zagadnienia:

1. Dobór pracowników do wykonywania czynności nadzorczych.

2. Dobór pracowników do wykonywania obowiązków konwojenta.

3. Dobór pracowników do wykonywania bezpośrednich obowiązków związanych z ochroną osób.

4. Dobór pracowników do wykonywania czynności związanych z dozorem sygnałów alarmowych.

Temat IV

Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa

Zagadnienia:

1. Wpływ charakteru działalności (produkcji) na kształt ochrony.

2. Analiza potencjalnych i faktycznych zagrożeń.

3. Topograficzne położenie chronionego obiektu w kontekście podejmowanych czynności ochronnych.

4. Określenie punktów ważnych i newralgicznych z punktu widzenia sprawowanej ochrony.

5. Uzasadnienie planowanej formy ochrony i zabezpieczenia obiektu.

6. Zasady sporządzania instrukcji w zakresie ochrony.

Temat V

Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony

Zagadnienia:

1. Rola nadzoru w pracy ochronnej.

2. Metody nadzoru nad wykonawstwem czynności ochronnych.

3. Wykorzystanie urządzeń technicznych w kontroli pracy.

Temat VI

Obowiązujące przepisy prawne związane z ochroną wartości pieniężnych

Zagadnienie:

Omówienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Temat VII

Zasady organizacji ochrony konwoju

Zagadnienia:

1. Zasady opracowania instrukcji konwojowej zawierającej:

1) ogólne warunki wykonywania konwoju,

2) obowiązki organizujących konwój,

3) obowiązki poszczególnych członków konwoju,

4) skład i wyposażenie konwoju w związku z charakterem konwojowanego mienia,

5) algorytmy określające postępowanie członków konwoju w sytuacjach zagrożenia,

6) określenie systemu łączności,

7) sposób dokumentowania czynności.

2. Dobór grupy konwojowej.

3. Specyfika szkolenia grup konwojowych.

4. Wyposażenie grupy konwojowej.

5. Odprawa przed realizacją konwoju.

Temat VIII

Planowanie trasy konwoju

Zagadnienia:

1. Dobór trasy konwoju jako element bezpieczeństwa.

2. Opis trasy w zakresie:

1) odległości,

2) przebiegu trasy na terenach zurbanizowanych,

3) przebiegu trasy w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością,

4) intensywności ruchu drogowego w poszczególnych porach doby,

5) rozmieszczenia jednostek Policji,

6) występowania punktów newralgicznych,

7) ewentualnych miejsc postoju,

8) otoczenia obiektu docelowego.

3. Zasada losowego doboru tras.

Temat IX

Prowadzenie dokumentacji związanej z konwojem

Zagadnienia:

1. Umowa o świadczeniu usług konwojowych.

2. Książka konwojów.

3. Opracowywanie tabeli kodowych.

Temat X

Zasady opracowania instrukcji o systemie przepustkowym oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie

Zagadnienia:

1. Potrzeba kontroli ruchu osobowo-materiałowego w chronionym obiekcie.

2. Strefy dostępności.

3. Określenie dokumentów uprawniających do wstępu do chronionego obiektu i wwozu lub wywozu materiałów.

4. Wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do wystawiania i ewidencjonowania dokumentów dotyczących ruchu osobowo-materiałowego.

5. Zagadnienia organizacyjno-porządkowe związane z przechowywaniem i ewidencjonowaniem kluczy.

6. Przydzielenie zadań dla pracowników ochrony w związku z kontrolą ruchu osobowo-materiałowego.

7. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

8. Wykorzystanie urządzeń technicznych w zakresie kontroli dostępu.

Temat XI

Rodzaje i metody zagarnięcia mienia występujące w zakładach produkcyjnych, przyczyny sprzyjające ich dokonywaniu oraz zadania pracowników ochrony w zakresie ich zapobiegania i wykrywania

Zagadnienia:

1. Zakład w aspekcie wiktymologicznym.

2. Kierunek zagrożeń w zakresie ochrony mienia zakładu.

3. Okoliczności sprzyjające kradzieżom w zakładzie.

4. Stosowane metody zaboru mienia w zależności od charakteru produkcji.

5. Zadania i rola pracowników ochrony w zakresie przeciwdziałania kradzieżom zakładowym.

Temat XII

Techniczne środki zabezpieczenia obiektów

Zagadnienia:

1. Techniczne urządzenia zabezpieczające:

1) budowlane,

2) mechaniczne,

3) elektroniczne.

2. Systemy zabezpieczenia stosowane w ochronie obiektów.

3. Obowiązujące normy w zakresie stosowania urządzeń zabezpieczających.

Temat XIII

Zasady współpracy z Policją w zakresie ochrony obiektu oraz przeciwdziałania przestępczości

Zagadnienia:

1. Określenie płaszczyzn współpracy.

2. Konflikt interesów.

3. Wzajemna wymiana informacji a zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

4. Prawne obowiązki współpracy.

Temat XIV

Zadania pracowników ochrony w związku z zagrożeniem zamachami przestępczymi i terrorystycznymi

Zagadnienia:

1. Włamanie do obiektu.

2. Napad na bank lub inną instytucję finansową.

3. Napad na inny obiekt.

4. Podłożenie ładunku wybuchowego.

Temat XV

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością ochronną

Zagadnienie:

Potrzeba dokumentowania czynności ochronnych:

1) książka służby (ochrony obiektu),

2) ewidencja broni,

3) książka wydawania broni,

4) inne dokumenty wynikające z planu ochrony.

Temat XVI

Zasady, formy i metody szkolenia pracowników ochrony

Zagadnienia:

1. Prawne obowiązki szkolenia, wynikające z Kodeksu pracy.

2. Cel szkolenia pracowników ochrony.

3. Wykład, seminarium, pokaz i ćwiczenia jako formy szkolenia pracownika ochrony.

4. Dokumentowanie szkoleń.

Temat XVII

Warunki i zasady organizacji szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia, omówienie Instrukcji szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony

Temat XVIII

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów i seminariów w minimalnym łącznym wymiarze 120 godz.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU NA PIERWSZY STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Tematy egzaminu teoretycznego

Temat I

Podstawy prawne regulujące zasady pracy pracownika ochrony fizycznej.

Temat II

Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i wykroczeń.

Temat III

Wybrane elementy prawa karnego procesowego.

Temat IV

Zasady odpowiedzialności cywilnej pracownika ochrony.

Temat V

Wybrane elementy prawa pracy.

Temat VI

Wybrane elementy psychologii.

Temat VII

Etyka pracownika ochrony.

Temat VIII

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Temat IX

Typologia zagrożeń bezpieczeństwa osób.

Temat X

Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki.

Temat XI

Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom.

Temat XII

Organizacja obstawy ochronnej.

Temat XIII

Ochrona obiektu.

Temat XIV

Ochrona konwojów.

Temat XV

Techniczne środki zabezpieczenia mienia.

Tematy egzaminu praktycznego

Temat I

Budowa i zasady działania broni.

Temat II

Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Temat III

Strzelania zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony.

Temat IV

Samoobrona.

Temat V

Techniki interwencyjne.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU NA DRUGI STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Temat I

Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia.

Temat II

Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania.

Temat III

Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy.

Temat IV

Wybrane zagadnienia kryminologii.

Temat V

Wybrane zagadnienia kryminalistyki.

Temat VI

Etyka zawodowa pracownika ochrony.

Temat VII

Wybrane zagadnienia z ekonomii.

Temat VIII

Organizacja administracji państwowej i samorządowej.

Temat IX

Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

Temat X

Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych.

Temat XI

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego.

Temat XII

Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego.

Temat XIII

Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego.

Temat XIV

Wybrane zagadnienia prawa handlowego.

Temat XV

Wybrane zagadnienia prawa finansowego.

Temat XVI

Wybrane zagadnienia prawa pracy.

Temat XVII

Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony.

Temat XVIII

Podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osób i mienia.

Temat XIX

Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań pracownika ochrony.

Temat XX

Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa.

Temat XXI

Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony.

Temat XXII

Obowiązujące przepisy prawne związane z ochroną wartości pieniężnych.

Temat XXIII

Zasady organizacji ochrony konwoju.

Temat XXIV

Planowanie trasy konwoju.

Temat XXV

Prowadzenie dokumentacji związanej z konwojem.

Temat XXVI

Zasady opracowania instrukcji o systemie przepustkowym oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie.

Temat XXVII

Rodzaje i metody zagarnięcia mienia występujące w zakładach produkcyjnych, przyczyny sprzyjające ich dokonywaniu oraz zadania pracowników ochrony w zakresie ich zapobiegania i wykrywania.

Temat XXVIII

Techniczne środki zabezpieczenia obiektów.

Temat XXIX

Zasady współpracy z Policją w zakresie ochrony obiektu oraz przeciwdziałania przestępczości.

Temat XXX

Zadania pracowników ochrony w związku z zagrożeniem zamachami przestępczymi i terrorystycznymi.

Temat XXXI

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością ochronną.

Temat XXXII

Zasady organizacji, formy i metody szkolenia pracowników ochrony, w tym szkolenia strzeleckiego.

Temat XXXIII

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PROTOKÓŁ Nr ......... KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

z przeprowadzonego egzaminu na ...... stopień licencji pracownika ochrony fizycznej

...............................................................

(imię i nazwisko) (nazwisko rodowe)

urodzony(a) w dniu ............. w ............................

wykształcenie .................................................

ukończył(a) kurs pracownika ochrony w .........................

...............................................................

(nazwa organizatora kursu)

i dopuszczony(a) do egzaminu przez Komisję Egzaminacyjną

powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w .............

...............................................................

przystąpił(a) do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną

w składzie:

Przewodniczący ................................................

Członkowie 1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

.................................................

I. Egzamin teoretyczny

Data .....................

ZagadnieniaOcenaUwagi
z egzaminu pisemnegoz egzaminu ustnegołączna
1.
2.
3.

II. Egzamin praktyczny*

Data ...................

ZagadnieniaOcenaUwagi
Strzelanie
Samoobrona i techniki interwencyjne

Uchwałą Komisji Egzaminacyjnej z dnia .........................

zdający(a) ....................................................

(imię i nazwisko)

uzyskał(a) ocenę ............... z przeprowadzonego egzaminu na

.............. stopień licencji pracownika ochrony fizycznej.

Uwagi Komisji Egzaminacyjnej ..................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Członkowie Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej Komisji Egzaminacyjnej

1. .................. ......................

2. .................

3. .................

4. .................

5. .................

6. .................

.................

______

* Dotyczy egzaminów na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony lub na drugi stopień, gdy kandydat nie posiada licencji pierwszego stopnia pracownika ochrony fizycznej.

1 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
2 Załącznik nr 2 § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.