Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu.

Dz.Urz.MK.2005.5.53 | zarządzenie z dnia 13 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Denver (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2005.4.80 | decyzja z dnia 12 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.10.65 | decyzja z dnia 12 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.15.108 | zarządzenie z dnia 12 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MK.2005.5.52 | zarządzenie z dnia 9 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MK.2005.5.52 | zarządzenie z dnia 9 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MK.2005.5.52 | zarządzenie z dnia 9 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MK.2005.5.52 | zarządzenie z dnia 9 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MK.2005.5.52 | zarządzenie z dnia 9 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki honorowej "Husarz Polski" w Wojskach Lądowych.

Dz.Urz.MON.2005.17.162 | decyzja z dnia 9 września 2005 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Transportu Samochodowego.

Dz.Urz.MI.2005.10.63 | zarządzenie z dnia 9 września 2005 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do służby zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.95 | instrukcja z dnia 8 września 2005 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.96 | instrukcja z dnia 8 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Rozliczenie środków funduszu leśnego.

B.I.LP.2005.9.64 | decyzja z dnia 8 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

Dz.Urz.MF.2005.10.103 | obwieszczenie z dnia 8 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Ochrony Lasu.

B.I.LP.2005.9.60 | zarządzenie z dnia 8 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje zmieniające decyzje ustalające dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.10.109 | komunikat z dnia 7 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Regulaminu Komisji audytorskiej.

Dz.Urz.ULC.2005.10.42 | zarządzenie z dnia 7 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Karty Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.15.109 | decyzja z dnia 7 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na audytora wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2005.10.104 | komunikat z dnia 7 września 2005 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie środków z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg.

Dz.Urz.MON.2005.17.159 | decyzja z dnia 6 września 2005 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie środków z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg.

Dz.Urz.MON.2005.17.160 | decyzja z dnia 6 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.11 | zarządzenie z dnia 6 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.12 | zarządzenie z dnia 6 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.13.57 | zarządzenie z dnia 5 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Poznaniu".

Dz.Urz.MON.2005.16.139 | zarządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2005.4.10 | zarządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Dz.Urz.MK.2005.5.50 | zarządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Dz.Urz.MK.2005.5.50 | zarządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie środkami transportu w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.Urz.CZSW.2005.3.9 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 31,8-33,4 GHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.9.26 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3400-4200 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.9.29 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 410-430 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.9.28 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 450-470 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.9.27 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2005.13.56 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.10.108 | komunikat z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MK.2005.4.49 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Umorzenie postępowania przeciwko Centrum Handlowemu Polska 2 Sp. z o.o. w W.

Dz.Urz.UOKiK.2005.3.38 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 31 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2005.16.156 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2005.16.155 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.14.38 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MK.2005.4.44 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.8.58 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie składu Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2005.4.48 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2005.16.154 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Działanie wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.14.105 | wytyczne z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie pomiędzy Polską Agencją Prasową S.A. a Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.17.165 | porozumienie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Procedura kwalifikowania kandydatów na analityków kryminalnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.14.98 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.14.97 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MZ.2005.13.55 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy