Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2006.10.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 maja 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319);";

2)
w § 21:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "departamenty" zastępuje się wyrazami "komórki organizacyjne",
b)
po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) przygotowywanie projektów aktów Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o powołaniu albo odwołaniu dyrektorów i zastępców dyrektorów okręgowych i specjalistycznych urzędów górniczych;";

3)
w § 22 w ust. 1 w pkt 1 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) koordynowanie wystąpień kierowanych do Wyższego Urzędu Górniczego w związku z realizowaną działalnością lobbingową;";

4)
w § 23 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Departament Górnictwa (symbol GG) koordynuje działalność oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad wykonywaniem zadań przez okręgowe urzędy górnicze, w tym poprzez przeprowadzanie inspekcji w zakładach górniczych, w szczególności w odniesieniu do:";

5)
w § 24:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Departament Energomechaniczny (symbol GEM) koordynuje działalność oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad wykonywaniem zadań przez okręgowe urzędy górnicze i specjalistyczne urzędy górnicze, w tym poprzez przeprowadzanie inspekcji w zakładach górniczych, w zakresie bezpiecznego stosowania maszyn, urządzeń i instalacji w zakładach górniczych, w odniesieniu do:",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 9 i 10,
c)
w ust. 3 w pkt 6a średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7;
6)
w § 25 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem (symbol OSG) koordynuje działalność oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad wykonywaniem zadań przez okręgowe urzędy górnicze i specjalistyczne urzędy górnicze, w tym poprzez przeprowadzanie inspekcji w zakładach górniczych, w odniesieniu do:";

7)
w § 27 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Departament Warunków Pracy (symbol OWP) koordynuje działalność oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad wykonywaniem zadań przez okręgowe urzędy górnicze, w tym poprzez przeprowadzanie inspekcji w zakładach górniczych, w odniesieniu do:";

8)
w § 28:
a)
w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kreowanie polityki zatrudnienia w urzędach górniczych oraz opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie stosowania narzędzi służących do zarządzania kadrami;",

– w pkt 2 wyraz "przygotowywanie" zastępuje się wyrazem "prowadzenie",

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) przygotowywanie i realizacja wniosków dotyczących uprawnień pracowniczych osób zatrudnionych w urzędach górniczych;",

– w pkt 11 skreśla się wyrazy ", nagrody jubileuszowe",

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) przeprowadzanie okresowych i bieżących analiz stanu zatrudnienia i systemu wynagrodzeń w urzędach górniczych;",

– w pkt 17 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) nadzorowanie procesu realizacji szkoleń w urzędach górniczych oraz wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na szkolenia oraz przedstawianie informacji w tym zakresie Szefowi Służby Cywilnej;",

– w pkt 19 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 20;

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W skład Biura Kadr i Szkolenia wchodzi:

1) Stanowisko Kierownika Kancelarii Tajnej, które działa zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1741);

2) Stanowisko do spraw Obronnych, które sporządza dokumentację organizacyjno-mobilizacyjną, współdziała z Biurem Planowania Obronnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej i Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach w zakresie spraw związanych z obronnością, działając zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz z 2004 r. Nr 107, poz. 1135).";

9)
w § 29:
a)
w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania Biura Administracyjno-Budżetowego (symbol GAB) należy całokształt spraw budżetowych, finansowo-księgowych, administracyjnych, gospodarczych, socjalnych, transportowych oraz informatycznych, związanych z działalnością Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych, w szczególności:",

– pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz gospodarki remontowo-konserwacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.3)). Regulaminem udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 7, poz. 43), oraz zarządzeniem nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania w urzędach górniczych wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 4, poz. 27);

8) zaopatrzenie materiałowe jednostek organizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Regulaminem udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych, oraz zarządzeniem nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania w urzędach górniczych wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych;",

– w pkt 18 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją urzędów górniczych, w tym:

a) administrowanie systemami komputerowymi Wyższego Urzędu Górniczego oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ich wykorzystania,

b) koordynacja kierunków komputeryzacji urzędów górniczych z założeniami strategii informatyzacji administracji publicznej,

c) planowanie, realizacja oraz nadzór nad komputeryzacją urzędów górniczych w ramach przyznanych środków budżetowych,

d) planowanie oraz nadzór nad wytworzeniem i wdrożeniem specjalistycznego oprogramowania do użytku wewnętrznego urzędów górniczych,

e) nadzór techniczny nad serwisem Intranetowym oraz Internetowym Wyższego Urzędu Górniczego.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zadania Biura Administracyjno-Budżetowego określone w ust. 1 wykonują wchodzące w jego skład:

1) Wydział Budżetowo-Księgowy (symbol BK);

2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Transportu (symbol AG);

3) Zespół do spraw Komputeryzacji i Informatyzacji Urzędów Górniczych.";

10)
w § 31:
a)
ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (symbol AW) realizuje ogół zadań obejmujących:

1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Wyższym Urzędzie Górniczym, okręgowych urzędach górniczych, specjalistycznych urzędach górniczych oraz Zakładzie Obsługi Gospodarczej, w tym: procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownictwo Wyższego Urzędu Górniczego uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;

2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania urzędów górniczych, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zgodnie z instrukcją przeprowadzania audytu wewnętrznego.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalana w oparciu o przepisy aktów normatywnych wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określane i upowszechniane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

3. Do zadań Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Wyższym Urzędzie Górniczym procedurami wewnętrznymi;

2) ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;

3) ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

4. Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, wystawia:

1) w przypadku realizacji zadań w Wyższym Urzędzie Górniczym lub Zakładzie Obsługi Gospodarczej - Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;

2) w przypadku realizacji zadań w okręgowych urzędach górniczych lub specjalistycznych urzędach górniczych - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.",

b)
w ust. 6 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2";
11)
w § 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (symbol OIN) wykonuje zadania określone w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.";

12)
w § 32b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stanowisko do spraw Kontroli Finansowej (symbol KF) planuje, organizuje oraz przeprowadza kontrolę finansową, działając zgodnie z procedurami ustalonymi na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r. Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24 oraz z 2005 r. Nr 6, poz. 22.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551.