Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 868-870 MHz.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2006.6.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 7 czerwca 2006 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 868-870 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 868-870 MHz, zwany dalej "planem".
2.
Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.
1.
Zakres 869-870 MHz może być użytkowany jako cywilny w służbie stałej jedynie na potrzeby radiowego dostępu abonenckiego CDMA. Takie użytkowanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.
2.
Do zakresu częstotliwości, o którym mowa w § 2 ust. 1, stosuje się pkt 2.4., 2.4.1. oraz 2.4.2. planu.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA ZAKRESU 868-870 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 868-870 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127):
Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
286862870STAŁA POL.33 POL.34

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.32

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323

rządowe

rządowe

rządowe

5.323Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862-960 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej. Takie użytkowanie zależne jest od uzyskanego porozumienia, zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zainteresowanymi administracjami i ograniczone do radiolatarni naziemnych działających w dniu 27 października 1997 r. aż do końca pracy tych urządzeń.
POL.32Zakres 862-864 MHz może być wykorzystany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Takie wykorzystanie jest możliwe jedynie przez użytkowników posiadających pozwolenia wydane przed dniem 1 stycznia 2005 roku i na warunkach określonych w tych pozwoleniach.
POL.33Zakres 864-868 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby stałej na potrzeby telefonii bezprzewodowej CT2 do czasu wygaśnięcia ważności wydanych pozwoleń, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 roku. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.
POL.34Zakres 869-870 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby stałej na potrzeby radiowego dostępu abonenckiego CDMA. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 868-870 MHz.

2.1. Ustala się, że zakres częstotliwości 868-870 MHz w służbie stałej jest użytkowany jako rządowy.

2.2. Ustala się, że zakres częstotliwości 868-870 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, jest użytkowany jako rządowy.

2.3. Ustala się, że zakres częstotliwości 868-870 MHz w służbie radionawigacji lotniczej jest użytkowany jako rządowy.

2.4. Ustala się, że zakres 869-870 MHz może być użytkowany jako cywilny w służbie stałej jedynie na potrzeby radiowego dostępu abonenckiego CDMA. Zakres 869-870 MHz stanowi logiczną całość z zakresem częstotliwości 870-875 MHz, objętym odrębnym planem zagospodarowania częstotliwości.

2.4.1. Dla zakresu częstotliwości 869-870 MHz, o którym mowa w pkt 2.4, określa się:

Zalecane normy zharmonizowanePN EN 301 908-1 V2.2.1: 2005 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS), STACJE PRZEKAŹNIKOWE I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 1: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 ZAWIERAJĄCA WPROWADZENIE I WYMAGANIA OGÓLNE ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;

PN EN 301 908-2 V2.2.1: 2003 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS), STACJE PRZEKAŹNIKOWE I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 2: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 CDMA Z BEZPOŚREDNIM ROZPROSZENIEM WIDMA (UTRA FDD) (UE) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;

PN EN 301 908-3 V2.2.1: 2005 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS), STACJE PRZEKAŹNIKOWE I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 3: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 CDMA Z USTALONYM ROZPROSZENIEM WIDMA (UTRA FDD) (BS) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;
PN EN 301 908-4 V2.2.1: 2005 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS), STACJE PRZEKAŹNIKOWE I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 4: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 CDMA Z WIELOMA FALAMI NOŚNYMI (CDMA2000) (UE) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;
PN EN 301 908-5 V2.2.1: 2005 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS), STACJE PRZEKAŹNIKOWE I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 5: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 CDMA Z WIELOMA FALAMI NOŚNYMI (CDMA2000) (BS I STACJE PRZEKAŹNIKOWE) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;
PN EN 301.908-6 V2.2.1: 2005 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS), STACJE PRZEKAŹNIKOWE I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 6: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;
PN EN 301 908-7 V2.2.1: 2005 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS), STACJE PRZEKAŹNIKOWE I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 7: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (BS I STACJE PRZEKAŹNIKOWE) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;
PN EN 301 908-8 V1.1.1: 2003 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS) I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 8: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 TDMA Z POJEDYNCZYMI FALAMI NOŚNYMI (UWC 136) (UE) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;
PN EN 301.908-9 V1.1.1: 2003 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS) I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 9: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT 2000 TDMA Z JEDNĄ FALĄ NOŚNĄ (UWC 136) (BS) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;
PN EN 301 908-10 V2.1.1: 2005 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS), STACJE PRZEKAŹNIKOWE I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 10: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE.;
ETSI EN 301 908-11 V2.1.1: 2005 (U). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). STACJE BAZOWE (BS), STACJE PRZEKAŹNIKOWE I URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA (UE) DLA SIECI KOMÓRKOWYCH TRZECIEJ GENERACJI IMT-2000. CZĘŚĆ 11: ZHARMONIZOWANA EN DLA IMT-2000 CDMA Z USTALONYM ROZPROSZENIEM WIDMA (UTRA FDD) (STACJE PRZEKAŹNIKOWE) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE;
ETSI EN 301 449 V1.1.1 (2005-05). KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I ZAGADNIENIA WIDMA RADIOWEGO (ERM). ZHARMONIZOWANA EN DLA CDMA Z BEZPOŚREDNIM ROZPROSZENIEM WIDMA, STACJE BAZOWE PRACUJĄCE W PAŚMIE KOMÓRKOWYM 450 MHz (CDMA 450) ORAZ PASMACH PAMR 410, 450 i 870 MHz (CDMA-PAMR) ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE.
Plany aranżacji kanałówCDMA850-A1,26
Dokumenty związane
Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Współużytkowanie z innymi służbamiNie przewiduje się.

2.4.2. Dla zakresu częstotliwości 869-870 MHz, o którym mowa w pkt 2.4, określa się plan aranżacji kanałów:

Nazwa planuCDMA850-A1,26
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemów radiowego dostępu abonenckiego CDMA, pracujących w zakresach częstotliwości 824-830 MHz oraz 869-875 MHz
ŹródłoPlan własny UKE
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 823,77 + 1,26 * n

FG(n) = 868,77 + 1,26 * n

n = 1, 2, 3, 4

Szerokość kanału1,26 MHz
Uwagi-
nDolny zakres dupleksuGórny zakres dupleksu
Nr częstotliwościFD [MHz]Nr częstotliwościFG [MHz]
11825,031'870,03
22826,292'871,29
33827,553'872,55
44828,814'873,81

2.5. Ustala się, że zakres częstotliwości 868-870 MHz może być wykorzystywany przez urządzenia bliskiego zasięgu, których rodzaj, zakresy częstotliwości oraz parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 ust. 1, pkt 1 i 7, do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 230, poz. 1955).

2.5.1. Określa się:

Zalecane normy zharmonizowaneEN 300 220 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND RADIO SPECTRUM MATTERS (ERM); SHORT RANGE DEVICES (SRD); RADIO EQUIPMENT TO BE USED IN THE 25 MHz TO 1000 MHz FREQUENCY RANGE WITH POWER LEVELS RANGING UP TO 500 MW; PART 3: HARMONIZED EN COVERING ESSENTIAL REQUIREMENTS UNDER ARTICLE 3.2 OF THE R&TTE DIRECTIVE
Dokumenty związane
Rozporządzenie Ministra InfrastrukturyRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 230, poz. 1955).
ECCDecyzjeERC/DEC (01)04 ERC DECISION OF 12 MARCH 2001 ON HARMONISED FREQUENCIES, TECHNICAL CHARACTERISTICS AND EXEMPTION FROM INDIVIDUAL LICENSING OF NON-SPECIFIC SHORT RANGE DEVICES OPERATING IN THE FREQUENCY BANDS 868.0- 868.6 MHz, 868.7-869.2 MHz, 869.4-869.65 MHz, 869.7- 870.0 MHz

ERC/DEC (01)09 ERC DECISION OF 12 MARCH 2001 ON HARMONISED FREQUENCIES, TECHNICAL CHARACTERISTICS AND EXEMPTION FROM INDIVIDUAL LICENSING OF SHORT RANGE DEVICES USED FOR ALARMS OPERATING IN THE FREQUENCY BANDS 868.60-868.7 MHz, 869.25-869.3 MHz, 869.65-869.7 MHz

ERC/DEC (97)06 ERC DECISION OF 30 JUNE 1997 ON THE HARMONISED FREQUENCY BAND TO BE DESIGNATED FOR SOCIAL ALARM SYSTEMS

ZaleceniaERC REC 70-03 RELATING TO THE USE OF SHORT RANGE DEVICES (SRD)
RaportyECC Report 011 STRATEGIC PLANS FOR THE FUTURE USE OF THE FREQUENCY BANDS 862-870 MHz AND 2400-2483.5 MHz FOR SHORT RANGE DEVICES

ECC Report 037 COMPATIBILITY OF PLANNED SRD APPLICATIONS WITH CURRENTLY EXISTING RADIOCOMUNICATION APPLICATIONS IN THE FREQUENCY BAND 863-870 MHz

Współużytkowanie z innymi służbamiUrządzenia radiowe nadawcze i nadawczo-odbiorcze nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń innych służb ani żądać ochrony przed zakłóceniami ze strony innych urządzeń.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CDMA (Code Division Multiple Access) - wielodostęp z podziałem kodowym;

2) DEC (Decision) - decyzja;

3) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

4) ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

5) FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

6) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

7) FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

8) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

10) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

11) n - numer kanału w planie aranżacji kanałów;

12) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) - urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne;

13) REC (Recommendation) - zalecenie.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności - wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb.

______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 2/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP Nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.