Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2006.10.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2006 r.

DECYZJA Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 maja 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 18) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się pkt 2 i 3;
2)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) mgr inż. Roman Macuga

Radca Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;";

3)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) mgr Helena Strzępek

Główny Specjalista w Departamencie Prawnym i Integracji Europejskiej;".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 79, poz. 549.