Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2006.4.96

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 maja 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

Na podstawie art. 335 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 39/06/DSU Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wyznacza się Przewodniczącym Komisji sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Jerzego Fiedoruka".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 126, poz. 1069, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, 1417.