Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany umowy o współpracy i zasadach rozliczeń z tytułu świadczenia przez Telefonię Dialog S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz TP S.A. z siedzibą w Warszawie usług z dodatkową opłatą (premium rate) na numeracji 0-708 PQMCDU.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2006.6.23

Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany umowy o współpracy i zasadach rozliczeń z tytułu świadczenia przez Telefonię Dialog S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz TP S.A. z siedzibą w Warszawie usług z dodatkową opłatą (premium rate) na numeracji 0-708 PQMCDU

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12 poz. 66) ogłasza się, co następuje:
1. Rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne z dniem 21 czerwca 2006 r., dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie z wniosku Telefonii Dialog S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwaną dalej "Dialog", z dnia 27 grudnia 2005 r. o wydanie decyzji w sprawie zmiany umowy z dnia 4 czerwca 2003 r. o współpracy i zasadach rozliczeń z tytułu świadczenia przez Dialog na rzecz TP S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "TP", usług z dodatkową opłatą (premium rate) na numeracji 0-708 PQMCDU.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie z wniosku Dialog z dnia 27 grudnia 2005 r. o wydanie decyzji w sprawie zmiany umowy z dnia 4 czerwca 2003 r. o współpracy i zasadach rozliczeń z tytułu świadczenia przez Dialog na rzecz TP usług z dodatkową opłatą (premium rate) na numeracji 0-708 PQMCDU.

3. Projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z uzasadnieniem, stanowiący przedmiot postępowania konsultacyjnego, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http:/www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 214.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji, stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 21 lipca 2006 r. do godz. 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 214, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu

Komunikacji Elektronicznej w sprawie z wniosku

Dialog z dnia 27 grudnia 2005 r. o wydanie decyzji

w sprawie zmiany umowy z dnia 4 czerwca 2003 r.

o współpracy i zasadach rozliczeń z tytułu

świadczenia przez Dialog S.A. z siedzibą

we Wrocławiu na rzecz TP S.A. z siedzibą

w Warszawie, usług z dodatkową opłatą

(premium rate)

na numeracji 0-708 PQMCDU.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

lub elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl, potwierdzonej na piśmie.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66):

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20,

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.