Questions and answers

Jak należy rozumieć pojęcie "linii rozgraniczających ulicę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą spółce ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować nagrody wręczone w konkursie artystycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować odsprzedaż narzędzi z terenu Niemiec lub Chin polskiej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozumieć zapis rozporządzenia dot. przekazywania osobom fizycznym na potrzeby własne odpadów złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak zaksięgować przyjęcie i przekazania w ramach Funduszu Obywatelskiego defibrylatorów wraz z specjalnymi skrzynkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż gruntu, otrzymanego nieodpłatnie, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Na jakich zasadach dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela ze względu na złe samopoczucie po kilku godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie rada miasta przechowuje dokumentację związaną ze skargą mieszkańca na burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów zakłada się arkusz ocen dla ucznia klasy IV?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy można pacjenta obciążyć kosztami pobytu w przypadku nieopuszczenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Według jakiego wzoru spółka powinna złożyć deklarację DN-1 w związku z likwidacją budowli w lipcu 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć czas pracy nauczyciela, który opiekował się uczniami podczas trzydniowej wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób spółka może obciążyć inną spółkę kosztami noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co organ powinien zrobić wiedząc, że wykonane wyloty odprowadzają wody na teren administrowany przez niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Co to znaczy "niezwłocznie" przy zawiadamianiu o śmierci pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy biomasa w postaci zrzynek, ścinków podlega pod uzyskanie decyzji na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy biuro rzeczy znalezionych powinno usunąć dane osobowe z nośnika danych przed wydaniem przedmiotu znalazcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy cesja kaucji generuje u podmiotów dokonujących cesji obowiązki w zakresie podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dni wolne otrzymane po dyżurze należy doliczyć do czasu przepracowanego przez rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy dni wolne po dyżurze należy doliczyć do czasu przepracowanego przez lekarza rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny powinien obejmować wszystkich pracowników na takich samych stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dziecko, które ukończyło 4 lata, może być dowożone do szkoły autobusem, którym dojeżdżają starsze dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy faktury i dokumenty magazynowe można przechowywać tylko w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy klauzula informacyjna RODO do świadczeń rodzinnych musi być podpisana przez każdego wnioskodawcę i wpinana do teczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy korpus jest maszyną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy może zostać sfinansowany udział pracowników w imprezie integracyjnej organizowanej przez innego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku należności z faktury, którą dłużnik częściowo uregulował?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można zastosować okna matowe na ścianie nowego budynku, tak by odległość od granicy działki wynosiła 3 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy można zawiązać spółkę cywilną w celu wynajmowania nieruchomości wspólnie (nie w ramach działalności gospodarczej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na podstawie przedłożonych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nauczycielowi, który był zatrudniony przez trzy tygodnie, należy naliczyć urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na miesiąc w zastępstwie nieobecnego nauczyciela otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obowiązek płatności w split payment obejmuje jednostki budżetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy obywatelce Ukrainy, która posiada kartę pobytu z dostępem do rynku pracy przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy podatnicy mają obowiązek wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik może przebywając na zwolnieniu lekarskim odebrać od pracodawcy informację o przyznaniu mu nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy premie kwartalne uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy projekt robót geologicznych może zawierać propozycję wariantową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy przepisy dotyczące białej listy podatników VAT dotyczą fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy refakturę kosztów noclegu w Polsce na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii należy wykazać w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy skręcenie stawu w palcu dłoni można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne