Questions and answers

Czy gmina sprzedając zezłomowany przystanek autobusowy powinna wystawić fakturę VAT i odprowadzić podatek należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy instrukcje bhp powinny być napisane w języku zrozumiałym dla pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy kod pocztowy jest istotnym elementem PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wydanie decyzji celu publicznego na budowę mieszkań komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można wstecz zobowiązać dzieci do odpłatności za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy odległość między budynkami wynosząca 2,20 m jest zgodna z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma prawo do samodzielnego pomiaru wysokości obiektu w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę na granicy działki bez uzyskania odstępstwa do warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy pełnomocnik może wycofać wniosek o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy pompownię ścieków sanitarnych nazywa się obiektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy przepisy definiują czym jest zmiana sposobu użytkowania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy przysługuje urlop szkoleniowy dla pracownika, który przystępuje do egzaminiu UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej należy udzielić informacji o danych osobowych personelu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy urząd musi ustalić właściciela nieruchomości, na którą ma być wydana decyzja o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy wiata może mieć 2 ściany zabudowane płyty obornickiej oraz 2 ściany z siatki metalowej ogrodzeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy wiaty można uznać za obiekty małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy wójt gminy może na wniosek zrobić podział wszystkich działek prywatnych, czy to osoby prywatne muszą osobiście złożyć wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w pomieszczeniu pracy (biurze) powinna znajdować się kratka wentylacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zasadnym jest wymierzenie inwestorowi kary z tytułu przystąpienia do użytkowania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jaką kwotę wynagrodzenia należy wskazać we wnioskach dotyczących legalizacji pracy cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakiego rodzaju budynków dotyczy obowiązek zapewnienia oraz wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie składniki wchodzą w skład wynagrodzenia minimalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jakie skutki w VAT i obowiązki dokumentacyjne spowoduje zakup i odsprzedaż towaru przez spółkę polską?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak można ukarać nauczyciela, który rozpowszechnia informacje objęte ochroną danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie przepisów bhp ocenić sytuację włożenia przez pracownika ręki w strefę niebezpieczną maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy zorganizować teleporady lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy staje się ostateczna decyzja utrzymana w mocy przez organ drugiej instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Kiedy transakcję traktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kto powinien przeprowadzać instruktaże stanowiskowe osób obsługujących wózki jezdniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakich zasadach można wysłać pracowników do Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki okres zawierać umowę o pracę z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką datą należy dokonać wyrejestrowania wspólnika spółki jawnej z ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Co ma zrobić PINB, jeśli inwestor nie przedłożył wymaganej ekspertyzy technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy babci przysługuje świadczenie rodzicielskie na wnuka, dla którego jest rodziną zastępczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy do obliczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wliczyć nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy główna księgowa w szkole może być zwolniona z egzaminu, jeśli została zwolniona ze służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy matce przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dwoje dzieci i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest dokonanie wpisu do ewidencji z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przenieść nauczyciela na rok szkolny do innej szkoły na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać ojcu zasiłek rodzinny na syna z poprzedniego związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można w statucie szkoły w zadaniach nauczyciela wpisać rodzaj zajęć prowadzonych przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można wykonać nowe nasadzenia drzew na terenie będącym w strefie ochrony archeologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie wznowieniowe w sprawie przeliczenia dochodu celem przyznania zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie uzupełniającym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy po likwidacji szkoły filialnej należy jej dokumentację przekazać organowi prowadzącemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne