Questions and answers

Kto jest organem nadzorującym dla szkoły podstawowej której oddana została nieruchomość w trwały zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak rozliczać hipotetyczne odsetki przy działalności opodatkowanej i zwolnionej (SSE)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dokumentacja przetargowa publikowana na BIP przez zamawiającego powinna spełniać wymogi dostępności cyfrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy trzeba rozpisywać codziennie w karcie ewidencji odpadu ilości wytworzonych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy MOPS powinien prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych dla projektów współorganizowanych z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczać koszty bezpośrednie przy sprzedaży częściowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń szkoły policealnej może uczyć się na trzech kierunkach jednocześnie w tej samej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak długo mają być udostępniane na BIP informacje w sprawie wyborów powszechnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy rozliczenia ze wspólnikiem wpływają na ujmowanie wydatków w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto powinien powierzyć pracownikowi obowiązki z zakresu art. 54 ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencję analityczną sprzętu komputerowego w jednostce CUW?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla budowy 10 farm fotowoltaicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu za zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy w 2021 r. zastosować do usług pośrednika ubezpieczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy rodzina nauczyciela, który zmarł powinna otrzymać jednorazowy dodatek uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Z jakim wyprzedzeniem trzeba rozpocząć zmianę decyzji w związku ze zmianą nazwy przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy parafia skorzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynku mieszkalnego oddanego w najem OPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy organ podatkowy może żądać udostępnienia dokumentacji dotyczącej wyrejestrowania pojazdu ze Starostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy firma jest zobowiązana do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów celem dostosowania do r.s.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy wyjątek opisany w art. 26 ust. 2 u.o. dotyczy wygaśnięcia decyzji w każdym trybie czy tylko w trybie u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy zakupiony moduł podnosi wartość użytkowanego dotychczas programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zwolnić absolwenta z opłaty za wydanie duplikatu ukończenia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinny być wystawiane karty począwszy od odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy można ująć w księgach rachunkowych fakturę wystawioną 10 miesięcy po wykonaniu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Który pracodawca powinien wystawić PIT-4R za przejętych pracowników ?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rozwiązana uchwałą wspólników spółka powinna przeprowadzić inwentaryzację metodą potwierdzenia sald?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może dowolnie określać opłaty eksploatacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w lutym 2021 r. uczniowie technikum klas III mogą uczęszczać na praktyki organizowane u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przyjęte przed 01.01.2021 zaliczki na poczet dostaw od kontrahenta brytyjskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przychody uzyskane ze streamowania gry od oglądających relację na Twitch i YouTube można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy można przenieść zezwolenie na zbieranie odpadów na inny podmiot w kontekście art. 494 k.s.h.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy osobie powracającej z zagranicy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczać sprzedaż architektury ogrodowej do Wielkiej Brytanii od 2021 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakład może uznać swoją kanalizację jako system kanalizacji otwartej lub zamkniętej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy farmaceuta, który nie jest właścicielem apteki, może opodatkować swoje przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zbieranie, naprawa i sprzedaż kondensatorów wymaga zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy przeliczyć okres długotrwałego zwolnienia lekarskiego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne