Pytania i odpowiedzi

Kogo zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego spółki której jedynym wspólnikiem jest niemiecka spółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne

W którym kraju opodatkować przychód z tytułu umorzenia długu obywatelowi Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do których osób wiekowo stosować art. 3 pkt 21 lit. b u.ś.r., a do których art. 3 pkt 21 lit. e u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak można obniżyć wynagrodzenie dla pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy w drugim wezwaniu zamieszczamy dwie zaległe raty nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy jest norma określająca tworzenie stanowisk kierownika szkolenia praktycznego w szkołach policealnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wdowa może rozliczyć ulgi nieżyjącego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze przysługują ojcu, gdy matka dzieci zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak właściwie ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje dorosłemu niepełnosprawnemu w stopniu znacznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy sekretarz gminy w okresie pełnienia tej funkcji może świadczyć usługi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w regulaminie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli należy ustalić maksymalną wysokość przyznanej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy z przekazaniem makulatury musi wiązać się wystawienie faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w przypadku wytwarzania odpadów konieczne jest ustanawianie wysokości zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak w polskim zeznaniu podatkowym wykazać emeryturę z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy rozumieć wielkość wskaźnika Ep?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Co zrobić jeżeli usunięto drzewa przed oględzinami, tj. 3 dni po dokonaniu zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy radny może pełnić funkcję rachmistrza w spisie powszechnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może ograniczyć używanie prywatnych telefonów komórkowych pracownikom obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy rodzicowi należy się dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko, którego szkoła pracuje w trybie hybrydowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo oznaczyć transakcję kontrolowaną w zakresie dystrybucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek zwrotu kosztów dowozu do ośrodka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Na jakim koncie należy zaewidencjonować zwaloryzowaną kwotę kaucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zakwalifikować pellet powstały ze zmieszania węgla, biomasy, mazutu i odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy za pracownika może podpisać umowę o pracę osoba przez niego upoważniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak podmiot leczniczy może zagwarantować sobie udzielanie świadczeń przez wskazanego imiennie lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy i jak należy się odnieść do odrębnego zdania do protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy piły do cięcia materiałów z kamienia muszą być wyposażone w system zraszania tarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wydać decyzję o przedłużeniu zasiłku pielęgnacyjnego osobie, która przebywa w areszcie śledczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy kierownikowi SP ZOZ należy się nagroda uznaniowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy pracodawca może sam określić zasady okresowych przeglądów maszyn i urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak spółka powinna zaksięgować rachunek do umowy zlecenia i składki ZUS w przypadku kontraktu menadżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo oznaczyć rozpoznanie choroby na e-skierowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy prywatne ubezpieczenie medyczne podlega oskładkowaniu u osób niebędących pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do której grupy zaliczyć żagiel przeciwsłoneczny z solarnym oświetleniem LED?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakimi stawkami ryczałtu należy opodatkować usługi szkoleniowe i doradcze wymienione w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych szkoły należy ująć nieodpłatnie otrzymane od gminy środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy wydać decyzje orzekające o przyznaniu świadczeń z adnotacją, że wypłacono świadczenia w terminie wcześniejszym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne