Questions and answers

Czy korespondencja między zakładem budżetowym a gminą, dotycząca realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego podlega udostępnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy, jeżeli nie został wskazany uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy wynajmie garażu, jeżeli najemca zapłacił czynsz na rok z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie świadczenia dodatkowe, które otrzymuje pracownik podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca przed dopuszczeniem do użytkowania nowych stanowisk pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop, jeżeli pracownik nie przepracował dwóch pełnych miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy faktura wystawiona przez kontrahenta z Niemiec za prowizję będzie traktowana jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie i składki zatrudnionej niani?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy jednorazowa nagroda wchodzi w skład podstawy emerytalno-rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jakiej wysokości pracodawca powinien dokonać potrącenia komorniczego niealimentacyjnego z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ośrodek powinien dokonać korekty nadpłaconych składek zdrowotnych w przypadku osób pobierających zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku śmierci kontrahenta od którego pobrano nienależną kwotę za usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy naliczyć odsetki od pożyczki za okres jednego roku, wypłacić komplementariuszowi (osoba prawna) i opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy konwersja pożyczki na wkład pieniężny podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy niewypłacona nauczycielce nagroda jubileuszowa za 25 lat przepada?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakiej wysokości powinna być dokonana korekta VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do projektu budowlanego można załączyć tylko cyfrową mapę do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy w momencie przekazania całego towaru podatnik powinien wystawić fakturę na całość?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenia wypłacone za zwrot kosztów według umowy o wolontariat są w Polsce wolne od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować obciążenie podatnika przez niemiecką firmą matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawia fakturę za usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów świadczone na rzecz kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone na podstawie wyroku sadowego może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupu przedmiotów na loterie w ramach umowy sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od faktury za posiłek wraz z jego dostarczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób ujmować w kosztach podatkowych wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzać do regulaminu pracy zmiany dotyczące ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien zapewnić dobowy odpoczynek pracownikowi, któremu zleca pracę w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy korekta powinna zawierać jakieś dodatkowe informacje w związku ze zmniejszeniem podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy musimy zidentyfikować VAT-UE odbiorcy w Anglii, do którego wysyłamy towar kupiony u nas przez niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak pracodawca powinien ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownicy, która powraca z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy MOPS powinien dopłacić do pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy obecny właściciel jest zobowiązany do wnoszenia opłat, mimo iż faktycznie nie włada nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy wykonawca może się sprzeciwić decyzji zamawiającego dotyczącej odtajnienia dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy realizacja autokomisu wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak ewidencjonować gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy zestaw rusztowań należy rozliczać w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzać inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w jednostce budżetowej prokuratury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Na jakiej podstawie ośrodek może dochodzić zwrotu zasiłku stałego, jeśli strona otrzymała rentę rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć ośrodek, jeśli istnieją podstawy do stwierdzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy należy zgłosić do WIOŚ odbiór nowo wybudowanych zbiorników podziemnych na olej napędowy lub silnikowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy nagroda regulaminowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń chorobowych oraz wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zachodzi koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaki kurs średni NBP należy przyjąć to wyceny faktury w ujęciu kosztowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy uwzględniać w dochodzie rodziny zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy ośrodek powinien przyznać zasiłek okresowy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że przekroczy kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak powinien postąpić ośrodek, jeśli klientka nie stawia się na wezwania w celu wyjaśnienia jej sytuacji dochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy właściciel firmy, który jest kierowcą powinien przejść psychotesty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może ustalić dietę dla podróży krajowych i zagranicznych na takim samym poziomie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak organ powinien ustalić, na jakiej podstawie nastąpiło wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien ustalić dochód strony, która zawiesiła działalność gospodarczą a następnie ją wznowiła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy w takiej sytuacji Inwestor musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą bezpłatna cesja umowy leasingu na powiązaną kapitałowo spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy prawidłowo zaprezentowano zasoby biblioteczne w bilansie jednotki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nierozliczona kwota ubezpieczenia która nie zostanie zwrócona z powodu sprzedaży samochodu stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynajem składników majątku wyłącza możliwość stosowania karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zamiast zaległego wynagrodzenia można prezesowi przekazać samochód wykupiony z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Gdzie znajduje się miejsce opodatkowania usług dźwigowych świadczonych zagranicą dla polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć dochód z gospodarstwa rolnego, które było własnością zmarłego członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wypełnić świadectwo pracy pracownika, który nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego w ramach stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów podróży służbowej menedżerowi podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy korektę przychodu z tytułu wystawionej noty należy dokonać w roku 2014 czy poprzez korektę zeznania CIT za rok 2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż towarów na rzecz ambasady polskiej we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować w kosztach podatkowych składki ZUS płacone terminowo oraz nieterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy kwotę dofinansowania z ZFŚS należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne