Questions and answers

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy dyrektor szkoły może udzielić urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy osoba występująca o udostępnienie informacji o środowisku bez pisemnego wniosku musi się przedstawić?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy po zakończeniu inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, całość należy przyjąć do amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do corocznego przeprowadzania oceny stanowiska pracy przy monitorze ekranowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownica ma prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2014, jeżeli od roku 2013 przebywa na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przychody artystów prowadzących działalności gospodarczą powinny być rozliczane w ramach tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż oprogramowania stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy umorzenie wierzytelności, względem której skorzystano z ulgi na złe długi skutkuje koniecznością korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wartość wkładu wniesionego aportem do spółki jest przychodem podatkowym i co jest jego kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w sytuacji złożenia wadliwego pełnomocnictwa, należy wykluczyć wykonawcę z postępowania czy też odrzucić ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wykonawca może skutecznie domagać się obniżenia wysokości kar umownych w drodze odwołania na postanowienia siwz?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy wykonawca może żądać od zamawiającego zapłaty za dostarczone w postępowaniu próbki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu tantiem można zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wystawienie faktury zmniejszającej do faktury nieuregulowanej można uznać za jej opłacenie w drodze kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi organizacji praktyk zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie jest miejsce świadczenia usług budowlanych wykonywanych na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie zasady odliczenia VAT dla wydatków eksploatacyjnych stosować po 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak odliczyć prawidłowo VAT związany z kosztami projektu finansowanego przez PARP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak odliczyć VAT z nieprawidłowo wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić proporcję odliczania VAT w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć czas odbywania podróży służbowej, w trakcie której pracownik uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy można mówić o podwykonawstwie w dostawach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy refakturowaniu kosztów mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Który organ jest właściwy w sprawie egzekucji rozbiórki obiektu tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Według jakich zasad podatnik będzie miał prawo odliczać w 2014 r. VAT od zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim dniu należy rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, któremu kończy się zasiłek rehabilitacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W której kolumnie PKPiR zewidencjonować suknie ślubne wypożyczane klientkom?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie umowę o zamówienie publiczne, należy uznać za zrealizowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2014 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy dla skutecznego umocowania pełnomocnika przez wspólnotę wymagana jest jednomyślność współwłaścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy do budowy budynku o rozpiętości 18 m podpartego dwoma słupami należy powołać inspektora nadzoru inwestorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy główny księgowy może zostać wybrany na przedstawiciela pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości udokumentowane decyzją urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można zlokalizować kotłownię gazową w piwnicy bez okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy nadleśnictwa są zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo powinien być zatrudniony do końca czerwca czy do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nie mając sprzedaży można wystąpić o zwrot VAT wynikającego z faktur zakupowych wykazanych w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pojawi się obowiązek opodatkowania nieodpłatnego przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia przy zawarciu każdej kolejnej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od posiłków zakupionych dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wicedyrektor szkoły może dodatkowo pełnić funkcję społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wychowawcy zatrudnionemu w internacie można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wykonawca może wystawić fakturę na kwotę niższą niż kwota zawarta w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy za członków rodziny właścicieli spółki jawnej należy opłacać składki na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zapłacony do urzędu skarbowego podatek VAT można pokryć z funduszu statutowego fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy zmiana rozkładu czasu pracy pracownika niepełnoetatowego wymaga dokonywania wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty z zakresu ewidencji odpadów można stosować, aby nie ujawniać wytwórcy odbiorców odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka aby mogła pełnić funkcję społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki będą ciążyć na podatniku w związku z zakupem samochodów na terenie Polski i UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić podatnik, by odliczać VAT od umów leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakimi konsekwencjami w VAT skutkuje otrzymanie darowizny rzeczowej w postaci ziemniaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu proporcjonalnego dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne