Questions and answers

Czy czasowy pobyt pensjonariusza poza DPS zwalnia gminę z odpłatności za jego pobyt w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dochody osiągnięte za granicą podlegają utracie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy firma ma prawo odliczyć VAT od sprzętu sportowego zakupionego ze środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego mogą być samodzielnymi zamawiającymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy jest minimalna kwota, przy której można nie wystawić faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy karę umowną należy ująć w kosztach w dacie zajęcia zabezpieczającego, czy w dacie uprawomocnienia się ugody?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje w sytuacji, gdy para żyjąca w nieformalnym związku wychowuje troje dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy kwota korygowanego VAT stanowi pozostały przychód dla podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czym cechuje się przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można dokonać zmiany miejsca pracy pracownika, który obniżył wymiar etatu na podstawie art. 186(7) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy można uruchomić i eksploatować maszynę, która nie spełnia wymagań minimalnych i zasadniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zaliczać do kosztów uzyskania wydatki na media związane z lokalem niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nagroda jubileuszowa może być wypłacona w dwóch miejscach pracy równocześnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy należy wliczać do dochodu kwotę zasądzonych alimentów, jeżeli rodzic płaci je w formie rzeczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy od odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia należy naliczyć składki ZUS i podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłaty geodezyjny można ująć w PKPiR zbiorczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do środowiska dla projektowanej instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy patenty podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pielęgniarki/położne w placówkach medycznych mają obowiązek noszenia identyfikatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy praca pracownika obsługującego wózek systemowy w regałach wysokiego składu jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy praca w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy wymaganego do otrzymania nagrody jubileuszowej przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownicy oddelegowani do pełnienia obowiązków w organizacji związkowej muszą przechodzić badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy przed wysłaniem pisma pełnomocnikowi ogólnemu należy każdorazowo weryfikować udzielone pełnomocnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przejście pod rowem linią energetyczną wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy rodzina musi żyć w ubóstwie, by udzielić jej pomocy w formie dożywiania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy skóra z ubitych w ubojni zwierząt jest produktem ubocznym pochodzenia zwierzęcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć w koszty bilet PKP z miejsca zamieszkania do siedziby firmy po zakończonej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stażystę należy zapoznać z wynikami badań środowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy uczestnictwo pracownika naukowego w konferencji w dniach wolnych od pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP zamawiający musi podawać całkowitą wartość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy wprowadzenie dodatku premiującego brak absencji w pracy, może skutkować zarzutem dyskryminacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy w przypadku ciągłości zatrudnienia ma miejsca utrata i uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wspólnicy nowej spółki cywilnej mogą wybrać podatek liniowy w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wykonywanie obowiązków koordynatora oddziału podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wystarczającym dowodem, aby uznać dochód za utracony jest PIT wskazujący na rozliczenie tego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wyżywienie zakupione w podróży służbowej przedsiębiorcy można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zamawiający może odstąpić od wymogu złożenia przez wykonawcę Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zbiornik, w którym ryby przechowywane są przed sprzedażą, jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Do dochodu w jakim roku należy wliczyć dochód z tytułu niewykorzystanej ulgi podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć grabiarkę karuzelową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej kwoty nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Do kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze na drugie dziecko, w przypadku gdy pierwsze ukończy 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak długo powinny być przechowywane oświadczenia o wyrażeniu zgody pacjenta na badania laboratoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie dokumenty jest zobowiązany złożyć pracownik ubiegający się o zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje dla zleceniodawcy ma śmierć zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ma podatnik, który zlikwidował działalność gospodarczą i prywatnie wynajmuje nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są zasady wydania posiłków profilaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie urlopy przysługują pracownikowi, który przysposobi dwoje dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do rozliczenia delegacji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak liczyć limit darowizny zwolnionej od podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy okres zwolnienia lekarskiego przekracza okres zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak należy wypełniać kartę urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak pracodawca może zabezpieczyć się przed działaniami nielojalnych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak rozliczać wyjazdy pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć akcję promocyjną prowadzoną przez agencję reklamową na zlecenie fundatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup wyjazdu dla pracowników kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozpoznać na gruncie VAT transakcje kupna urządzeń od kontrahenta holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak wprowadzić część nieruchomości do ewidencji środków trwałych działalność gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak zaksięgować notę kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne