Questions and answers

Jak definiować "złe stąpnięcie" jako wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć pracownik socjalny w celu ustalenia odpłatności za DPS zstępnych i wstępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na osobie, która zakupiła na rynku wtórnym mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie wymagania bezpieczeństwa powinny być spełnione przy montażu poduszek powietrznych z materiałem wybuchowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jaki jest organ właściwy do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dla obywatela Rumunii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaki moment decyduje o wykonaniu robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak lekarz powinien zdefiniować kod choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczać dotacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć wystawioną fakturę, która została zwrócona przez kontrahenta bez podania przyczyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak uwzględnić w deklaracji VAT-7 fakturę za usługę telefoniczną, wystawioną przez kontrahenta z Luksemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto w SP ZOZ-ie jest administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Od którego momentu amortyzować prawa autorskie do książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Po jakim kursie należy zaksięgować zwrot?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jakiej wysokości naliczany jest podatek dla emeryta i rencisty po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 2280,00 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób należy potraktować kolejny wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo określić pracownikowi czas pracy w treści umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć dni wolne opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien prawidłowo rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć podatek naliczony z faktury korygującej "in plus"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy na obiór odpadów z terenów niezamieszkałych należy bezwzględnie zorganizować przetarg nieograniczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji złoża gliny powstał dół wypełniony wodą gruntową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zaległe kwoty wpłacane na konto ZFŚS podlegają ujęciu w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie substancje są zaliczane do chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakim celu składany jest drugi egzemplarz wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dodatek funkcyjny dla pracownika socjalnego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do składu rodziny zalicza się obywateli Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy należy pobrać PIT od zwrotu kosztu używania samochodu prywatnego przez opiekuna środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na pobór wód pochodzących ze źródła należy sporządzić instrukcję gospodarowania wodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy Ochotnicza Straż Pożarna podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy odpad o kodzie 10 01 80 można przekazywać do urzędu gminy w celu utwardzenia dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy organizacja obozu żeglarskiego przez stowarzyszenie podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy ośrodek pomocy społecznej wszczyna postępowanie w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pielęgniarkę szkolną można oddelegować z chorym uczniem do szpitala do czasu przyjazdu rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawia notę obciążeniową w związku z nieuzasadnionym postojem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca powinien konsultować ze związkami zawodowymi zmianę regulaminu telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy radny gminy może być członkiem zarządu w spółdzielni rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy szpital powinien wystawić rachunek obciążający klienta odpłatnością za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy wyjaśnień poszkodowanego może wysłuchać tylko jeden z członków zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wystawienie faktury zaliczkowej, mimo braku obowiązku jej wystawienia, może rodzić jakieś negatywne skutki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zamawiający może zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy, jeśli ma ono charakter wynagrodzenia kosztorysowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy za utratę dochodu można potraktować działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zmiana właściciela obliguje starostę do zmiany stanu własnościowego w UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi budowlane i podwykonawcze od 1 stycznia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie procedury powinien zastosować zamawiający w zamówieniu na usługi społeczne poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy zatrudnionej na miesiąc na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy opodatkować VAT sprzedaż środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż wysyłkową sklepu internetowego dla odbiorcy z kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić datę do której należność pieniężna może być dochodzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wyliczyć zmianę stanu zapasów w rachunku wyników opartym na kosztach całkowitych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kto ma prawny obowiązek zająć się zwierzętami nękanymi przez ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne