Questions and answers

Czy można udzielić pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na terenie rolniczym urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy naliczone odsetki, lecz nie opłacone, powiększają wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ może złożyć zażalenie od postanowienia NSA, orzekającego o właściwości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba prowadząca przedszkole może rozliczać się przy pomocy PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik, świadczący usługi budowlane, powinien wystawić fakturę w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik błędnie udokumentował odszkodowanie fakturą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pomieszczenie pracy dorywczej może znajdować się na w kondygnacji poniżej otaczającego terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy po przejściu na księgi handlowe można stosować 19% stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek ewidencjonować czas pracy pracowników podmiotu zewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może przenieść odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzeń obcokrajowcom na podmiot trzeci?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy po umowie na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca zatrudniający obcokrajowca zobowiązany jest zapewnić mu mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownicy prokuratur regionalnych mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przedawnione zobowiązanie wobec banku obliguje do sporządzenia PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przy zamówieniu na wycinkę drzew, zamawiający może wprowadzić do SIWZ obowiązek odkupu tego drewna przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy spółka akcyjna w likwidacji, która nie dokonuje już sprzedaży może wykazać w deklaracji VAT-7 VAT do zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek przesyłać rejestry VAT w formie JPK od 1 stycznia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka może czasowo wstrzymać się z naliczaniem odpisu na ZFŚS, nie likwidując go?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy spółka postąpiła prawidłowo, ujmując koszty i przychody jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy stacja paliw, zlokalizowana na tej samej działce, może być przynależna do wydzielanego lokalu w budynku usługowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy umowy zlecenia podpisane z lekarzami na wykonanie badań należy ująć w sprawozdaniu z udzielonych zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone przez OPS, podlegają podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w czasie trwania zatrudnienia można pracownikowi wystawić świadectwo dot. pracy w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w momencie zamiany nieruchomości powstał po stornie spółki przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji KIP należy dostosować do przepisów, które obowiązują od stycznia 1 stycznia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy wskazanie na wniosek sądu kandydata na opiekuna małoletnich dzieci jest obowiązkiem OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wykonywanie zadań przez społecznego inspektora pracy poza miejscem jego zatrudnienia jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy wysokość wynagrodzenia na umowie zlecenia może zostać określona w stałej miesięcznej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy zakup reklamy internetowej dokonany w Szwajcarii może być opodatkowany stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zamawiający może określić warunek udziału w postępowaniu odrębnie dla każdej z części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający może wezwać jednocześnie dwóch wykonawców do złożenia oświadczeń i dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zamawiający może zmienić postanowienia umowy polegające na rezygnacji z wyznaczenia terminu częściowej dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zatrucie oparami kleju może być traktowane jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zleceniodawca jest zobowiązany zagwarantować wykonawcy zlecenia minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zwrot części kosztów szkolenia dokumentuje się notą czy fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Do kiedy trwa umowa na zastępstwo za pracownicę, która jest nieobecna z powodu ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowa ewidencja rachunków na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka jest prawidłowa klasyfikacja budżetowa dla zakupu usług telekomunikacyjnych i najmu centrali telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka jest stawka amortyzacji dla anten nadawczo-odbiorczych, wież antenowych radiowo-telewizyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka pilna potrzeba będzie uzasadniać skrócenie terminu składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jaką metodą inwentaryzować drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży mieszkania osobie, która robiła remont w tym mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak często pracodawca może zmieniać regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą spółce z tytułu zbyt wczesnego wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie zezwolenia powinien uzyskać przedsiębiorca, który zamierza przetwarzać odpady makaronu na paszę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak należy oszacować wartość zamówienia na zakup sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo ująć obraz otrzymany przez urząd w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony pracownika, żeby mógł skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak obliczyć limit przychodów powodujący obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak opodatkować przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT nieruchomość w remanencie likwidacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się podatnik, który nie zawiadomił organu podatkowego o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować obrót przy użyciu kasy fiskalnej w przychodni stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody z działów specjalnych produkcji rolnej po przekroczeniu progu 2.000.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach wynagrodzenia programistów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne